{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L13 - Elektrokeemia Redoksreaktsioonid Elektrokeemiline...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Elektrokeemia • Redoksreaktsioonid • Elektrokeemiline rakk – Tüübid – Potentsiaal – Tähistused • Elektroodipotentsiaalid • Ioonselektiivsed elektroodid • Korrosioon • Elektrolüüs Elektrokeemia • Elektrokeemia on keemia haru, mis tegeleb spontaansete reaktsioonide arvel elektrivoolu saamisega, elektrivoolu toimel mitte- spontaansete reaktsioonide läbiviimisega ja kõige sellega seonduvaga. • Elektrokeemilised meetodid võimaldavad elektriliste mõõtmiste põhjal jälgida keemilise reaktsiooni kulgu või ioonide kontsentratsioone lahustes. Redoksreaktsioonid • Elektrokeemia võtmeks on elektroni(de) ülekanne. Seetõttu alustamegi redoks- reaktsioonidega. – Reaktsioon, kus toimub elektronide ülekanne: Ce 4+ (aq) + Fe 2+ (aq) Ce 3+ (aq) + Fe 3+ (aq) – Oksüdeerija liidab elektrone. – Redutseerija loovutab elektrone. – Oksüdeerija redutseerub ja redutseerija oksüdeerub.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Redoksreaktsioonid • Poolreaktsioonid: Ce 4+ (aq) + e - Ce 3+ (aq) Fe 2+ (aq) Fe 3+ (aq) + e - • Poolreaktsioonid on redoksreaktsiooni osad, mis iseseisvalt (üksikult) ei eksisteeri. • Poolreaktsioonis osalevad redutseerija ja oksüdeerija moodustavad redokspaari (Ox/Red): nt Ce 4+ /Ce 3+ või Fe 3+ /Fe 2+ . Redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine • Redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine võib olla küllaltki keeruline, eriti vesilahuses, kus tuleb võrrandile sageli lisada kas H + , OH - või H 2 O. • Seetõttu alustatakse enamasti poolreaktsioonide tasakaalustamisega, kuna need on lihtsamad. • Tasakaalustatud poolreaktsioonid summeeritakse, võttes arvesse, et üleminevate elektronide arv peab olema võrdne. Redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine: näide • Permanganaatioon MnO 4 - reageerib happelises vesilahuses oblikhappega H 2 C 2 O 4 , andes mangaan(II)iooni Mn 2+ ja süsinikdioksiidi CO 2 . – Kirjutame välja tasakaalustamata reaktsioonivõrrandi "skeleti": MnO 4 - (aq) + H 2 C 2 O 4(aq) Mn 2+ (aq) + CO 2(g) – Leiame, et MnO 4 - on oksüdeerija ja H 2 C 2 O 4 redutseerija. – Kirjutame välja poolvõrrandite "skeletid" ja tasakaalustame (v.a O ja H). •M
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

L13 - Elektrokeemia Redoksreaktsioonid Elektrokeemiline...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online