L14 - Keemiline kineetika Reaktsiooni kiirus ja selle...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Keemiline kineetika • Reaktsiooni kiirus ja selle määramine • Kiiruskonstant • Reaktsiooni järk • Temperatuuri mõju reaktsiooni kiirusele • Aktiivsete põrgete teooria • Aktiveeritud kompleksi teooria • Reaktsiooni molekulaarsus • Ahelreaktsioonid • Kiirus ja tasakaal. Katalüüs Keemiline kineetika • Füüsikalise keemia osa, mis tegeleb reaktsioonide kiirustega. – Termodünaamikas vaatlesime üksnes süsteemi alg- ja lõppolekut, vahepealne osa ei olnud oluline. – Kineetikas koondub põhitähelepanu just sellele vahepealsele osale. Reaktsiooni kiirus • Kiiruse all mõistetakse reeglina omaduse muutust ajaühiku kohta. Nii on ka kineetikas reaktsiooni kiirus defineeritud kui lähteaine kadumise (kontsentratsiooni vähenemine) või saaduse tekke (kontsentratsiooni kasv) kiirus. [] [] [] [ ] t P t t P P t R t t R R v t t t t = = = = 1 2 1 2 1 2 1 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Reaktsiooni kiirus • Enamike reaktsioonide kiirus väheneb nende kulgemise käigus vastavalt sellele, kuidas lähteainete kontsentratsioonid vähenevad. • Seega keskmise kiiruse valemis peaksid kasutatud kontsentratsioonid olema mõõdetud suhteliselt lühikese ajavahemiku tagant, et saadud kiirus iseloomustaks protsessi võimalikult täpselt. Reaktsiooni kiirus • Seetõttu on parimaks lähenduseks kasutada keskmise kiiruse asemel reaktsiooni tõelist kiirust, mille saab näiteks kontsentratsiooni ajast sõltuvuse graafiku puutuja tõusust. [] dt P d dt R d v = = Reaktsiooni kiirus 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 5 10 15 20 t C
Background image of page 2
3 Reaktsiooni kiirus • Toodud valemitest järeldub, et reaktsiooni kiiruse ühikuks on reeglina mol·l -1 ·s -1 . • Üldjuhul tuleb reaktsiooni kiiruse juures ära märkida ka millise aine kohta kiirus käib. 2HI (g) H 2(g) + I 2(g) [] t HI t H = 2 1 2 Reaktsiooni kiirus • Põhimõtteliselt saab reaktsiooni jaoks defineerida ka nn unikaalse kiiruse, mis ei sõltu sellest, millise reaktsiooni osalise järgi kiirust arvutada. dt D d dt C d dt B d dt A d v D C B A = = = = + + d c b a d c b a Reaktsiooni kiiruse määramine • Sõltub reaktsiooni kiirusest: – kiired reaktsioonid – toimuvad 50% ulatuses vähem kui 10 sekundi jooksul; – aeglased reaktsioonid. • Aeglaste reaktsioonide korral saab kasutada tavalisi TD meetodeid: –a j ahe tke l t võetakse proov, milles määratakse näiteks gravimeetriliselt reagendi või produkti kontsentratsioon; – sageli tuleb analüüsi tegemiseks reaktsioon peatada (inhibiitori või temperatuuriga).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Reaktsiooni kiiruse määramine • Aga selline proovide võtmisega töö on väga aja- ja töömahukas. Tänapäeval eelistatakse reaktsioonisegu pideval analüüsil
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 14

L14 - Keemiline kineetika Reaktsiooni kiirus ja selle...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online