{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L14 - Keemiline kineetika Reaktsiooni kiirus ja selle...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Keemiline kineetika Reaktsiooni kiirus ja selle määramine • Kiiruskonstant Reaktsiooni järk Temperatuuri mõju reaktsiooni kiirusele Aktiivsete põrgete teooria Aktiveeritud kompleksi teooria Reaktsiooni molekulaarsus • Ahelreaktsioonid Kiirus ja tasakaal. Katalüüs Keemiline kineetika • Füüsikalise keemia osa, mis tegeleb reaktsioonide kiirustega. – Termodünaamikas vaatlesime üksnes süsteemi alg- ja lõppolekut, vahepealne osa ei olnud oluline. – Kineetikas koondub põhitähelepanu just sellele vahepealsele osale. Reaktsiooni kiirus • Kiiruse all mõistetakse reeglina omaduse muutust ajaühiku kohta. Nii on ka kineetikas reaktsiooni kiirus defineeritud kui lähteaine kadumise (kontsentratsiooni vähenemine) või saaduse tekke (kontsentratsiooni kasv) kiirus. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] t P t t P P t R t t R R v t t t t = = = = 1 2 1 2 1 2 1 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon