Yl8_lah - 1 1 mooli gaasilise metaani plemisel silindris...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. 1 mooli gaasilise metaani põlemisel silindris reaktsiooni CH 4(g) + 2O 2(g) = CO 2(g) + 2 H 2 O (g) järgi muutub süsteemi siseenergia -892.4 kJ. Kui silindris olev kolb teeb 492 kJ paisumistööd, siis milline on süsteemist eraldunud soojuse hulk? Lahendus : U = q w q = U w =− 892.4 kJ −− 492 kJ =− 400.4 kJ . Kuna süsteem teeb tööd, siis on vastav väärtus negatiivne. Vastus: -400.4 kJ 2. Kolviga silindris on gaas, T=305K, p=1.79 atm, V=4.29 l. Arvutage gaasi paisumistöö: a) Gaasi pöördumatul paisumisel konstantse välisrõhu (1 atm) vastu ruumalani 6.52 l ja b)g aasi pöörduval isotermilisel paisumisel sama ruumalani! 1 l*atm=101.325 J Lahendus: a) w =− p ⋅ V =− 1 atm ⋅ 6.52 l 4.29 l ⋅ 101.325 J l atm =− 226 J ; b) w =− nRTln V 2 V 1 ; p 1 V 1 = nRT n = p 1 V 1 RT w = p 1 V 1 RT RTln V 2 V 1 =− p 1 V 1 ln V 2 V 1 w =− 1.79 atm 4.29 l ln 6.52l 4.29l 101.325 J l atm =− 325.7 J Vastus: a) -226J; b) -325.7J 3. Etanooli erisoojusmahtuvus on 2.42 J K
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Yl8_lah - 1 1 mooli gaasilise metaani plemisel silindris...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online