{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yl8_vast - 1 1 mooli gaasilise metaani plemisel silindris...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. 1 mooli gaasilise metaani põlemisel silindris reaktsiooni CH 4(g) + 2O 2(g) = CO 2(g) + 2 H 2 O (g) järgi muutub süsteemi siseenergia -892.4 kJ. Kui silindris olev kolb teeb 492 kJ paisumistööd, siis milline on süsteemist eraldunud soojuse hulk? Vastus: 400.4 kJ 2. Kolviga silindris on gaas, T=305K, p=1.79 atm, V=4.29 l. Arvutage gaasi paisumistöö: a) Gaasi pöördumatul paisumisel konstantse välisrõhu (1 atm) vastu ruumalani 6.52 l ja b)g aasi pöörduval isotermilisel paisumisel sama ruumalani! 1 l*atm=101.325 J Vastus: a) -226J; b) -325.7J 3. Etanooli erisoojusmahtuvus on 2.42 J K -1 g -1 . Arvutage palju energiat tuleb kõrvaldada, et vähendada 150 g etanooli temperatuuri 50°C-lt 16.6°C-ni! Arvutage palju energiat tuleb anda 1 l etanooli soojendamiseks 25°C-lt keemistemperatuurini (78°C)! Etanooli tihedus on 0.789 g/ml. Vastus: 12.1 kJ; 102kJ 4. Arvutage energia, mis tuleb anda 500.0 grammisele vaskkatlale, mis sisaldab 450.0 g vett, et viia tema temperatuur 25°C-lt vee keemistemperatuurini! Milline osa (%) energiast kulub vee soojendamiseks? Vee soojusmahtuvus on 4.184 J K -1 g -1 . Vase soojusmahtuvus on
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}