Yl8_vast - 1. 1 mooli gaasilise metaani põlemisel...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. 1 mooli gaasilise metaani põlemisel silindris reaktsiooni CH 4(g) + 2O 2(g) = CO 2(g) + 2 H 2 O (g) järgi muutub süsteemi siseenergia -892.4 kJ. Kui silindris olev kolb teeb 492 kJ paisumistööd, siis milline on süsteemist eraldunud soojuse hulk? Vastus: 400.4 kJ 2. Kolviga silindris on gaas, T=305K, p=1.79 atm, V=4.29 l. Arvutage gaasi paisumistöö: a) Gaasi pöördumatul paisumisel konstantse välisrõhu (1 atm) vastu ruumalani 6.52 l ja b)g aasi pöörduval isotermilisel paisumisel sama ruumalani! 1 l*atm=101.325 J Vastus: a) -226J; b) -325.7J 3. Etanooli erisoojusmahtuvus on 2.42 J K-1 g-1 . Arvutage palju energiat tuleb kõrvaldada, et vähendada 150 g etanooli temperatuuri 50°C-lt 16.6°C-ni! Arvutage palju energiat tuleb anda 1 l etanooli soojendamiseks 25°C-lt keemistemperatuurini (78°C)! Etanooli tihedus on 0.789 g/ml. Vastus: 12.1 kJ; 102kJ 4. Arvutage energia, mis tuleb anda 500.0 grammisele vaskkatlale, mis sisaldab 450.0 g vett, et viia tema temperatuur 25°C-lt vee keemistemperatuurini! Milline osa (%) energiast kulub vee tema temperatuur 25°C-lt vee keemistemperatuurini!...
View Full Document

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online