Yl9_lah - 1 Inimkeha toodab soojust vimsusega 100 W(1W=1J/s...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Inimkeha toodab soojust võimsusega 100 W (1W=1J/s). Millise kiirusega toodab keha entroopiat keskkonda, mille temperatuur on 20°C? Kui palju entroopiat toodab inimkeha 1 ööpäeva jooksul? Kas see entroopiakogus on 30°C juures suurem või väiksem? Miks? Lahendus : Leiame sekundis toodetava entroopia: ΔS= q T = 100 J 293 K = 0.34 J K sek . Kuna ööpäev on 60*60*24 sekundit, siis ööpäevas toodab inimkeha entroopiat 29.5 kJ/K. 2. Arvutage 1 mooli üheaatomilise ideaalgaasi entroopiamuut tema pöörduval soojendamisel 37.6°C-lt 157.9°C-ni a) konstantsel rõhul; b) konstantsel ruumalal! Eeldame, et üheaatomilise ideaalgaasi soojusmahtuvus ei sõltu temperatuurist! Lahendus: S = C ln T 2 T1 ;C V ,m = 3 2 R;C p,m = 5 2 R; S p = 1 mol 5 2 8.314 J K mol ln 431.05 K 310.75 K = 6.8 J / K S v = 1 mol 3 2 8.314 J K mol ln 431.05 K 310.75 K = 4.1 J / K 3. Arvutage 7.29 mooli üheaatomilise ideaalgaasi entroopiamuut tema a) isotermilisel paisumisel 2.475 liitrilt 10.589 liitrini ja b) isotermilisel kokkusurumisel 6.72 atm-lt 13.44 atm-ni . Lahendus: S = nR ln V 2 V 1 = nR ln p 1 p 2 a) S = . 7 29 mol 8.314 J K mol ln 10.589 l 2.475 l = 88.1 J / k b) S = 7.29 mol 8.314 J K mol ln 6.72 atm . 13 44 atm =− 42.0 J / k 4. Ennustage etanaali, CH 3 CHO, keemistemperatuur lähtudes tema tekkeentalpiatest gaasi- (- 166.19 kJ/mol) ja vedelas faasis (-192.3 kJ/mol) ning molaarsetest entroopiatest gaasi- (250.3 J/(K*mol)) ja vedelas faasis (160.2 J/(K*mol))! Võrrelge saadud tulemust etanaali
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 3

Yl9_lah - 1 Inimkeha toodab soojust vimsusega 100 W(1W=1J/s...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online