Yl9_vast - 1. Inimkeha toodab soojust vimsusega 100 W...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Inimkeha toodab soojust võimsusega 100 W (1W=1J/s). Millise kiirusega toodab keha entroopiat keskkonda, mille temperatuur on 20°C? Kui palju entroopiat toodab inimkeha 1 ööpäeva jooksul? Kas see entroopiakogus on 30°C juures suurem või väiksem? Miks? Vastus: 0.34 J/(K*sek); 29.5 kJ/K; väiksem 2. Arvutage 1 mooli üheaatomilise ideaalgaasi entroopiamuut tema pöörduval soojendamisel 37.6°C-lt 157.9°C-ni a) konstantsel rõhul ja b) konstantsel ruumalal! Eeldame, et üheaatomilise ideaalgaasi soojusmahtuvus ei sõltu temperatuurist! Vastus: 6.8 J/K; 4.08 J/K 3. Arvutage 7.29 mooli üheaatomilise ideaalgaasi entroopiamuut tema a) isotermilisel paisumisel 2.475 liitrilt 10.589 liitrini ja b) isotermilisel kokkusurumisel 6.72 atm-lt 13.44 atm-ni ! Vastus: 88.1 J/K; -42.0 J/K 4. Ennustage etanaali, CH 3 CHO, keemistemperatuur lähtudes tema tekkeentalpiatest gaasi- (-166.19 kJ/mol) ja vedelas faasis (-192.3 kJ/mol) ning molaarsetest entroopiatest gaasi- (250.3 J/(K*mol)) ja vedelas faasis (160.2 J/(K*mol))! Võrrelge saadud tulemust
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Yl9_vast - 1. Inimkeha toodab soojust vimsusega 100 W...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online