Yl9_vast - 1 Inimkeha toodab soojust vimsusega 100...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Inimkeha toodab soojust võimsusega 100 W (1W=1J/s). Millise kiirusega toodab keha entroopiat keskkonda, mille temperatuur on 20°C? Kui palju entroopiat toodab inimkeha 1 ööpäeva jooksul? Kas see entroopiakogus on 30°C juures suurem või väiksem? Miks? Vastus: 0.34 J/(K*sek); 29.5 kJ/K; väiksem 2. Arvutage 1 mooli üheaatomilise ideaalgaasi entroopiamuut tema pöörduval soojendamisel 37.6°C-lt 157.9°C-ni a) konstantsel rõhul ja b) konstantsel ruumalal! Eeldame, et üheaatomilise ideaalgaasi soojusmahtuvus ei sõltu temperatuurist! Vastus: 6.8 J/K; 4.08 J/K 3. Arvutage 7.29 mooli üheaatomilise ideaalgaasi entroopiamuut tema a) isotermilisel paisumisel 2.475 liitrilt 10.589 liitrini ja b) isotermilisel kokkusurumisel 6.72 atm-lt 13.44 atm-ni ! Vastus: 88.1 J/K; -42.0 J/K 4. Ennustage etanaali, CH 3 CHO, keemistemperatuur lähtudes tema tekkeentalpiatest gaasi- (-166.19 kJ/mol) ja vedelas faasis (-192.3 kJ/mol) ning molaarsetest entroopiatest gaasi- (250.3 J/(K*mol)) ja vedelas faasis (160.2 J/(K*mol))! Võrrelge saadud tulemust
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

Yl9_vast - 1 Inimkeha toodab soojust vimsusega 100...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online