Yl10_vast - 1 Vesinikasiidi(HN3 aururhk 22,75 C juures on...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Vesinikasiidi (HN 3 ) aururõhk –22,75 °C juures on 58 torri ja 25,0 °C juures 512 torri. Arvutage vesinikasiidi standardne aurustumisentalpia, standardne aurustumisentroopia, standardne aurustumise vabaenergia, keemistemperatuur normaaltingimustel. Vastus : 28.31 kJ/mol; 91.7 J/(K*mol); 983 J/mol; 308.7 K 2. Heeliumi faasidiagramm on toodud kõrval. Milline on vedela He-II eksisteerimise maksimaalne temperatuur? Milline on heeliumi normaalne keemistemperatuur? Kas tahke heelium saab sublimeeruda? 3. Süsiniku faasidiagramm on toodud kõrval. Millist rõhku on vaja rakendada, et 2000 K juures muuta grafiit teemandiks? Milline on minimaalne temperatuur vedela süsiniku eksisteerimiseks rõhul 10 000 atm? Millise rõhu juures sulab grafiit, kui temperatuur on 3000 K? Kas teemandid on normaaltingimustel stabiilsed? 4. Kumb lahusti, vesi või benseen, lahustab paremini järgmisi aineid ja miks? KCl
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 2

Yl10_vast - 1 Vesinikasiidi(HN3 aururhk 22,75 C juures on...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online