Yl11_vast - 1 Gaaside segu koosneb CO(g-st H2(g-st ja...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Gaaside segu koosneb CO (g) -st, H 2(g) -st ja CH 4(g) -st. Arvutage molaarse vabaenergia muutus 25°C juures (eeldades, et reaktsioone ei toimu): a) CO partsiaalrõhku tõstetakse 0.500 baarilt 25.00 baarini; b) H 2 partsiaalrõhku alandatakse 10.00 baarilt 5.00 baarini. Vastus: 9.69 kJ/mol; -1.72 kJ/mol 2. Arvutage molaarse vabaenergia muutus 25°C juures kui a) 0.450 M FeCl 3(aq) lahjendatakse 0.350 M-ni; b) vee kontsentratsioon etanoolis tõuseb 0.175M-lt 0.350 M-ni. Vastus: -0.62 kJ/mol; 1.72 kJ/mol 3. Arvutage reaktsiooni CaCO 3(t)= CaO (t) +CO 2(g) tasakaalukonstant 25°C juures! CaCO 3(t) CaO (t) CO 2(g) G f 0 (kJ/mol) -1128.8 -604.03 -394.36 Vastus: 1.4*10 -23 4. Arvutage järgmiste reaktsioonide standartsed vabaenergiad: a) I 2(g) =2I (g) , K c =6.8*10 -2 T=1200K; b) AgCrO 4(t) =2Ag + +CrO 4 - (aq) K=1.1*10 -12 T=298K Vastus: -19.1 kJ/mol ( NB! K c teisendamisel K-ks tuleb kasutada R väärtust 0.08314 (l*bar)/(K*mol)!); 68.22 kJ/mol 5. Arvutage reaktsiooni I 2(g) =2I (g) vabaenergia 1200 K juures, kui K
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online