Yl12_vast - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mrake Brnstedi hape...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Määrake Brönstedi hape ja alus ning vastavad konjugeeritud hape ja alus järgmises reaktsioonis: HNO 3 + HPO 4 2- = NO 3 - + H 2 PO 4 - ! 2. Kirjutage kaks prootoni ülekande reaktsiooni, mis iseloomustaksid HCO 3 - amfiprootse ainena! Tehke sama HPO 4 2- jaoks! 3. Arvutage OH - iooni kontsentratsioon lahuses, kus a) [H 3 O + ]=0.2M; b) [H 3 O + ]=10 -4 M; c) [H 3 O + ]=3*10 -12 M Vastused : a) 5*10 -14 ; b) 10 -10 ; c) 3*10 -3 . 4. Arvutage pH ja pOH järgmistes tugevate hapete või aluste vesilahustes: a) 0.11M HCl; b) 0.0092M Ba(OH) 2 ; c) 27.9 mg NaOH, mis on lahustatud 0.35 l vees; d) 75.0 ml 3.5*10 -4 M HBr lahus peale lahjendamist 0.250 liitrini Vastused : a) 0.96 ja 13.04; b) 12.26 ja 1.74; c) 11.30 ja 2.70; d) 3.98 ja 10.02 5. Hüpoioodishappe, HIO, pK a =10.64 ja joodhappe, HIO 3 , pK a =0.77. Selgitage, millest tuleneb erinevus hapete tugevuses!
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online