{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Fyys-suurused

Fyys-suurused - Fsikalised suurused Looduse nhtus vi omadus...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Füüsikalised suurused Looduse nähtus või omadus sellest tulenev inimlik kujutlus või soov Seda kirjeldav füüsikaline suurus Selle suu- ruse tähis Selle suuruse SI mõõtühik Ühiku tähis Keha omadus erineda suuruse poolest teistest kehadest (pikem-lühem) kujutlus ruumist pikkus, teepikkus l s 1 meeter 1 m Keha asukoht kulgeval liikumisel kujutlus koordinaadistikust (taustsüsteemist) ruumi- koordinaat x 1 meeter 1 m Keha liikumisolek kulgeval liikumisel soov kulgevaid liikumisi võrrelda kiirus v 1 meeter sekundis 1 m/s Liikumiste erinevus liikumiste võrdlemine kujutlus protsesside kestusest aeg t 1 sekund 1 s Liikumisoleku muutumine kulgeval liikumisel ( kujutlus kiiruse muutumise kiirusest) kiirendus a 1 meeter sekundi ruudu kohta 1 m/s 2 Keha omadus säilitada oma liikumisolekut kulgeval liikumisel ( inertsuse omadus) inertne mass m 1 kilogramm 1 kg Kehadevahelise vastastikmõju tugevus (ägedus) jõud F 1 njuuton 1 N Kulgevalt liikuva keha suutlikkus teisi kehi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Fyys-suurused - Fsikalised suurused Looduse nhtus vi omadus...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online