FMP-soft-2004

FMP-soft-2004 - Phivara aines Fsikaline maailmapilt Maailm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Phivara aines Fsikaline maailmapilt Maailm on kik see, mis on olemas ning mbritseb konkreetset inimest (indiviidi). Indiviidi phiproblee- miks on tunnetada oma suhet maailmaga omada adekvaatset infot maailma kohta ehk maailma- pilti . Selle info mastaabihorisondi rhutamisel kasutatakse maailmaga samathenduslikku mistet Universum . Maailma ksitleva info mitmekesisuse rhutamisel kasutatakse maailma kohta mistet loodus . Religioosses ksitluses kasutatakse samathenduslikku mistet (Jumala poolt) loodu . Inimene koosneb mbritseva reaalsuse (mateeria) objektidest (aine ja vlja osakestest) ning infost nende objektide paigutuse ning vastastikmju viiside kohta. Selle info philiike nimetatakse religioossetes tekstides hingeks ja vaimuks . Vaatleja on inimene, kes kogub ja ttleb infot maailma kohta. Vaatleja tunnusteks on tahe (valikuvaba- duse olemasolu), aistingute saamine (reageerimine maailmast tulevatele signaalidele), mlu (salves- tatud aistingute) kasutamine ja mistuse (sllogistika) rakendamine. Sllogism (kr.k. syllogismos jreldus) on tese jrelduse tegemine maailma kohta vaid mistuse abil, ilma vastavat aistingut saamata . Niteks: kui a = b ja b = c , siis ka a = c . Hing on inimeses sisalduva info see osa, mis on omane kigile indiviididele (laiemas thenduses kigile elusolenditele). Hinge olemasolu thendab osalemist ainevahetuses omaette subjektina (thendab hingamist siit ka nimetus). Hing on liigi-info . Seega on hing kui elujud olemas ka loomadel. Vaim on inimeses sisalduva info see osa, mis on omane vaid antud indiviidile . Vaimu olemasolust tuleneb indiviidi vajadus maailmapildi jrele. Samas on maailmapilt inimvaimu osa. Vaim on indiviidi-info . Jehoovakes on kigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim (Iiob 12. 9-10) Aistingulise info saamine: maailmas leiab aset sndmus , vaatleja nrviraku ehk retseptorini juab signaal selle kohta. retseptorist lheb vastavat infot kandev nrviimpulss ajusse , kus tekib sndmust peegel- dav aisting. Erinevatest meeleorganitest prinevate erinevate aistingute phjal tekib ajus sndmusest terviklik taju . Seejrel kasutab aju mlus silitatavaid varasemaid sellelaadseid aistinguid ja tajusid, rakendab mistust (sllogisme) ning lpptulemusena tekib maailma sndmusest vi objektist tervik- lik kujutlus ehk visioon . Fsika koosneb eri indiviidide poolt tekitatud ja omavahel koosklastatud visioonidest. Fsika on maailma peegeldus visioonide ruumis (lhim fsika definitsioon). Fsika (kr. k. physike looduse uurimine) on loodusteadus, mis uurib tppisteaduslike meetoditega reaal- suse phivormide liiku mist ja vastastikmjusid . Fsika ksitleb looduse kige ldisemaid nhtusi ja seadusprasusi. Need ongi fsikalised objektid . Objekt on see ese, nhtus vi kujutlus, mida me parajasti uurime vi millele meie tegevus on suunatud. Fsika eesmrgiks on vlja selgitada...
View Full Document

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 31

FMP-soft-2004 - Phivara aines Fsikaline maailmapilt Maailm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online