KKants_Fyysika

KKants_Fyysika - Mtmete arv Nimi Tippude arv A(0D,k=0...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mõõtmete arv Nimi Tippude arv A (0D,k=0) Servade arv S (1D,k=1) Tahkude arv T (2D,k=2) Nahkude arv N (3D,k=3) Vahkude arv V (4D,k=4) 1 LÕIK 2 1 0 0 0 2 RUU T 4 4 1 0 0 3 KUU P 8 12 6 1 0 4 NUU P 16 32 24 8 1 5 VUU P 32 80 80 40 10 6 QUU P 64 192 240 160 60 Üldvalem: n 2 n n*2 n-1 2 n-2 *n(n- 1)/2 2 n-3 *n(n-1)(n- 2)/6 2 n-4 *n(n-1)(n-2)(n- 3)/24 n-mõõtmelise kuubi n-k -mõõtmeliste elementide arv avaldub kujul C(n,k)*2 (n-k) - Tema ise Tippude arv A – Kui dimensioon suureneb 1 võrra, siis tuleb dubleerida tippude arv, seega 2 n Aga kui 3D-kuubile lisada teine 3D-kuup, siis me saame 4D-kuubi, selleks me tõmbame igast
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online