K_Kants - Arutlus Minu jaoks on materjaliteadus vga...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Arutlus Minu jaoks on materjaliteadus väga kiiresti arenev teadusharu, mille eesmärk on uute ja eelmistest paremate omadustega materjalide väljatöötamine erinevate valdkondade jaoks, nagu meditsiin, sport, transport jne. Kuna kõik inimesed puutuvad materjalidega kokku iga päev, on meie jaoks uute ja innovatiivsete materjalide loomine hädavajalik – sellega tegelevadki materjaliteadlased. Materjaliteadus on seotud nii moodsa füüsika, keemia kui ka inseneriteadusega, sellepärast peabki materjaliteadlane teadma, milliste omadustega materjalid sobivad antud valdkonna jaoks kõige paremini. Materjaliteaduse saavutused mängivad ka olulist rolli majanduses, sest paljudes majandusharudes sõltub edasine areng just sellest, et kui kiiresti on suudetud luua uusi materjale, mis antud majandusharu edasi arendaks. Miks tulin õppima materjaliteadust? Sellepärast, et kui ma nägin selle eriala kirjeldust, teadsin ma kohe, et see eriala on mulle. Seda sellepärast, et minu soov on kaasa aidata uute
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online