Estiko_aruanne_KKants

Estiko_aruanne_KKants - Kaspar Kants Aruanne Estiko Plastar...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kaspar Kants Aruanne Estiko Plastar AS Üks meie ekskursioonidest viis meid Estiko Plastarisse – Baltikumi ühte juhtivasse kilepakenditootjasse. Eestis omab Estiko otseloomulikult turuliidri seisust, mis on saavutatud aastatega omandatud kogemuste abil, pideva kursisolekuga maailma pakenditurul toimuvaga ja jätkuvate investeeringutega inimressurssi, tehnoloogiasse ning tootearendusse. Estiko ekspordib umbes poole oma toodangust kõikidesse lähipiirkonna riikidesse ja nad töötavad aktiivselt ekspordi osakaalu pideva suurendamise nimel. Mõned riigid, kuhu Estiko oma toodangut ekspordib on: Läti, Leedu, Venemaa, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Iirimaa, Island, Belgia, Tšehhi, Holland ja Saksamaa. Estiko toodang läheb peamiselt 3-le suuremale tööstusharule – nendeks on toiduainetööstus, turbatööstus ja ehitusmaterjalide tööstus, millest suurima osa (50%) moodustab toiduainetööstus, turbatööstus ja ehitusmaterjalide tööstus moodustavad mõlemad 25% toodangust. Turbatööstuses omatakse kindlat turuliidri seisust Baltikumis, eelkõige tänu uute
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online