Meteci_aruanne_KKants

Meteci_aruanne_KKants - Kaspar Kants Aruanne Meteci Valduse...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kaspar Kants Aruanne Meteci Valduse OÜ Viimane ekskursioon viis meid Metecisse Eesti suurimasse metallitööstusettevõttesse. Tänaseks on Meteci nimi tuntud ka Euroopa turgudel. Meteci ettevõtete gruppi on koondunud 5 Tartus tegutsevat metallitööstusettevõtet. Käesoleval ajal töötab Metecis umbes 250 töötajat ja firmade 2008. aasta kogukäive oli 17 miljonit eurot. Firmad on spetsialiseerunud metallitöö erinevatele valdkondadele, tehes siiski tihedalt omavahelist koostööd ja omades ühiseid müügi-, ostu- ja juhtimisstruktuure. Meie ekskursioon toimus 15 000 ruutmeetri suuruses tehasekompleksis, mis sai valmis 2007. aastal. Esimesena käisime Meteci Eriprojektides, kus töötas suhteliselt vähe inimesi ja olid vanad tööpingid ka. Seal me pikalt ei peatunud, vaid läksime edasi. Nende tegevusalaks oli projektipõhised metallkonstruktsioonid sise - ja välisehituse tarbeks. Seejärel suundusime Stameteci, mis on tarbesõidukite (veoautode ja haagiste ning põllumajandus- , ehitus- ja
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online