програма-госп.2018-1.doc - ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

ЛЬВІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНВЕРСИТЕТіменіІВАНАФРАНКАКафедра (циклова комісія)Основ права УкраїниЗАТВЕРДЖУЮДеканфакультету_______________________________“______”____________________20___рокуГОСПОДАРСЬКЕПРАВОРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИгалузьзнань0512 «Економіка»напрям підготовки6.030502 «Економічна кібернетика»спеціальність8.030502 «Економічна кібернетика»спеціалізація« економічна кібернетика»факультет, відділенняекономічний2018– 2019 навчальний рік
2Робоча програмаз навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів(назва навчальної дисципліни)за напрямом підготовки6.030502 «Економічна кібернетика», спеціальністю8.030502«Економічна кібернетика».Розробник:Левицька Н.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри основ права України.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)основ права УкраїниПротокол від.“____”________________20__ року № ___Завідувач кафедри основ праваУкраїни__________________________________________(доктор юрид.наук,професорКіселичник В. П.)(підпис)(прізвище та ініціали)“_____”___________________ 20___ рокуСхвалено Вченоюрадоюфакультету________________________________________________Протокол від.“____”________________20___ року № ___“_____”________________20__ рокуГолова_______________ (_____________________)(підпис)(прізвище та ініціали)_Левицька Н.О. 2018рік
31.Опис навчальної дисципліниНайменуванняпоказниківГалузь знань, напрямпідготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристиканавчальної дисципліниденна форманавчаннязаочна форманавчанняКількість кредитівГалузь знань0512«Економіка»_______________(шифр і назва)Нормативна(за вибором)Напрям підготовки6.030502 «Економічнакібернетика»_______________(шифр і назва)Модулів –Спеціальність:8.030502«Економічна кібернетика»_____________________Рік підготовкиЗмістових модулів –2018\2019Індивідуальненауково-досліднезавдання ___________(назва)СеместрЗагальна кількістьгодин –3-йЛекціїТижневих годин дляденної форминавчання:аудиторних –самостійної роботистудента –Освітньо-кваліфікаційний рівень:__бакалавр____________16год.год.Практичні, семінарські32год.год.Лабораторнігод.год.Самостійна роботагод.год.Індивідуальні завдання:год.Вид контролю:залікПримітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальноїроботи становить (%):для денної форми навчання –16/16для заочної форми навчання –2.Мета та завдання навчальної дисципліни
4Метоювивчення навчальної дисципліни "Господарське право України " є послідовне формуванняу студентів знання основних положень теорії та практики застосування норм господарського права впроцесі господарської діяльності, а також формування у студентів системи правових знань, поняттяпро основні правові інститути господарського права, спираючись на вже здобуті знання з основправознавства, цивільного права та інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін.Завданнякурсу "Господарське право України":- допомогтививченню системи господарського права України;-ознайомлення з чинним українським господарським законодавством та набуття навичок роботи згосподарськими нормативними актами;;-застосування набутих знань у вирішенні практичних питань та практичних ситуацій у сферіправового регулювання господарських відносин.-сформувати здатність реалізовувати право в обраній сфері діяльності та усвідомлювативідповідальність при здійсненні юридичне значущих дій.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture