Міграційне-право.docx - Міністерство освіти і науки України...

This preview shows page 1 - 4 out of 23 pages.

Міністерство освіти і науки УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаКафедра основ права України«ЗАТВЕРДЖУЮ»Проректорз науково-педагогічної роботита соціальних питань і розвиткуЛьвівського національного університетуімені Івана Франкапроф. Лозинський М.В.________________________«___» _____________ 2017 рокуНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ„МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО”для студентів, які навчаються за галуззю знань08 „Право”напряму підготовки081 „Право”освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”ЛЬВІВ – 2017
Навчальна програма дисципліни „Міграційне право”для студентів, якінавчаються за галуззю знань 08 „Право”, напряму підготовки 081 „Право”,2017 р.Розробник:Ковний Ю.Є., доцент кафедри основ права України, к.е.н.Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри основ права Україниюридичного факультету Львівського національного університетуімені Івана Франка(Протокол № 1 від31 серпня 2017 року)Завідувач кафедриОснов права України_______________проф. Кіселичник В.П.31 серпня 2017 рокуСхвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка (галузь знань 08 „Право” напряму підготовки081 „Право”)Протокол № ____від____ серпня 2017 року«___» __________ 2017 рокуГолова _______________проф. Бурдін В.М.
1. ВступОднією з умов розбудови правової держави на сучасному етапі євизначеннянапрямівїїміграційноїполітикитавдосконалення системидержавного управління міграційними процесами відповідно до міжнароднихстандартів у сфері реалізації прав людини.Відсутність законодавчого визначення напрямів державної міграційноїполітики України, принципів діяльності державних органів у сфері міграції,стратегічних цілей, завдань і стандартів із забезпечення реалізації прав людининегативно позначається на ефективностіпротидії явищам, що становлятьзагрозу національній безпеці України – нелегальній міграції, загостреннюдемографічної кризи, а також від'їзду за межі України вчених, фахівців,кваліфікованої робочої сили.Міграція населення набуває небачених раніше масштабів, досить швидкозмінює реальну картину світу, чим збільшує необхідність вивчення таосмислення цього явища, його прогнозування та оптимізація як на рівніокремих держав, так і на рівні міждержавних утворень. Це повною міроюстосується й України, адже зі зростанням відкритості українського суспільства вУкраїнській державі суттєво збільшилася міграція населення, що зумовлюєпотребу комплексного дослідження цього явища.Міграційне право України можна визначити як сукупність правових норм,які регулюють суспільні відносини, пов’язані з міграційними процесамифізичних осіб, визначенням правового статусу мігранта в результаті свободипересування, а також закріплення гарантій і обов’язків держави та її органівщодо утвердження й забезпечення статусу різних категорій мігрантів.Предмет навчальної дисципліниПредмет навчальної дисципліни – суспільні відносини у сфері правовогорегулювання міграційних процесів, статусу біженців, переміщених осіб вУкраїні та ЄС, засад державної міграційної політики та організації діяльності

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 23 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture