Договірне-забезпечення-фінансової-діяльності.docx

This preview shows page 1 - 4 out of 25 pages.

The preview shows page 2 - 4 out of 25 pages.
Міністерство освіти і науки УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаКафедра основ права України«ЗАТВЕРДЖУЮ»Проректорз науково-педагогічної роботита соціальних питань і розвиткуЛьвівського національного університетуімені Івана Франкапроф. Лозинський М.В.________________________«___» _____________ 2017 рокуНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ„ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”для студентів, які навчаються за галуззю знань07 „Управління та адміністрування”напряму підготовки072 „Фінанси, банківська справа та страхування”спеціалізації„Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу”освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”ЛЬВІВ – 2017
Навчальна програма дисципліни “Договірне забезпечення фінансовоїдіяльності”для студентів, які навчаються за галуззю знань 07 „Управління таадміністрування” напряму підготовки 072 „Фінанси, банківська справа тастрахування” спеціалізації „Управління фінансами та правове забезпеченнябізнесу”, 2017 р.Розробник:Ковний Ю.Є., доцент кафедри основ права України, кандидатекономічних наук.Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри основ права Україниюридичного факультету Львівського національного університетуімені Івана Франка(Протокол № 1 від31 серпня 2017 року)Завідувач кафедриОснов права України_______________проф. Кіселичник В.П.31 серпня 2017 рокуСхвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка (галузь знань 07 „Управління таадміністрування” напряму підготовки 072 „Фінанси, банківська справа тастрахування”)Протокол № ____від____ серпня 2017 року«___» __________ 2017 рокуГолова _______________проф. Бурдін В.М.2
1. ВступСкладність правового регулювання фінансової сфери господарюваннязумовлена необхідністю приведення господарського законодавства увідповідність з практичними потребами суспільних вимог в економічній системіУкраїни.У процесі здійснення фінансової діяльності –договірні відносинивідіграють важливе значення, оскільки дозволяють забезпечити узгодження йреалізацію як приватних, так і публічних інтересів у сфері господарювання.Специфічний характер договорів у фінансовій діяльності призвів до того, що уекономічній спільноті сформувався навіть окремий прошарок фінансистів –фахівців у сфері договірного права. Це, в свою чергу, підвищує вимоги домайбутніх фахівців фінансової сфери економіки щодо знань договірного правата практичних навичок застосування фінансово-правових норм у професійнійдіяльності.Отже, слід визнати, що підготовка висококласних фахівців заспеціальністю „фінанси” не можлива без оволодіння ними нюансами правовогорегулювання договірних відносин.Предмет навчальної дисципліниПредметом навчальної дисципліни є договірні відносини у фінансовійдіяльності, тобто відносини, щодо спеціальних процедур укладання договорів уфінансовій сфері, загальних умов виконання господарсько-договірнихзобов’язань та підстав їх припинення, засад фінансової відповідальності,специфіки, що притаманна окремим видам господарських договорів.Мета навчальної дисципліниМета навчальної дисципліни — набуття студентами системних знань

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 25 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture