Chuy\u00ean \u0111\u1ec1 \u00f4n thi THPTQG 2020 giaoandethitienganhinfo.doc - Giaoandethitienganh.info Giaoandethitienganh.info 1 Giaoandethitienganh.info PH\u1ea6N I

Chuyên đề ôn thi THPTQG 2020 giaoandethitienganhinfo.doc

This preview shows page 1 out of 385 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 385 pages?

Unformatted text preview: Giaoandethitienganh.info Giaoandethitienganh.info 1 Giaoandethitienganh.info PHẦN I: CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC THÌ (TENSES) 1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + Vs/es + O Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently. Cỏch dựng: Thỡ hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiờn. Vớ dụ: The sun ries in the East. Tom comes from England. Thỡ hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại. Vớ dụ: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning. Lưu ý: ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH. Thỡ hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người Vớ dụ: He plays badminton very well Thỡ hiện tại đơn cũn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc th ời khoá bi ểu, đ ặc biệt dùng với các động từ di chuyển. 2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - PRESENT CONTINUOUS Cụng thức Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O Nghi vấn: BE + S + V_ing + O Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment Cỏch dựng thỡ hiện tại tiếp diễn Thỡ hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kẫo dài dài một thời gian ở hiện tại. Ex: The children are playing football now. Thỡ này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room. Thỡ này cũn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS: Ex: He is always borrowing our books and then he doesn't remember Thỡ này cũn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần) Ex: He is coming tomrow Lưu ý: Khụng dựng thỡ này với cỏc động từ chỉ nhận thức chi giác như: to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,.......... Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson? 3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT Giaoandethitienganh.info 2 Giaoandethitienganh.info Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O Từ nhận biết: already, not... yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before... Cách dùng th́ hiện tại hoàn thành: Thỡ hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đó xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ. Thỡ hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ. Thỡ hiện tại hoàn thành cũng được dùng với since và for. Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian là bao lâu. For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính th ời gian là bao lâu. 4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O? Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. Cách dùng th́ hiện tại hoàn thành: Thỡ hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đó xảy ra trong quỏ khứ và tiếp tục tới hiện tại (cú thể tới tương lai). 5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN - SIMPLE PAST VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + V_ed + O Phủ định: S + DID+ NOT + V + O Nghi vấn: DID + S+ V+ O ? VỚI TOBE Khẳng định: S + WAS/WERE + O Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ? Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night. Cách dùng th́ quá khứ đơn: Thỡ quỏ khứ đơn diễn tả hành động đó xảy ra và kết thỳc trong quỏ khứ với thời gian xỏc định. CHỦ TỪ + éỘNG TỪ QUÁ KHỨ When + thỡ quỏ khứ đơn (simple past) When + hành động thứ nhất 6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS Khẳng định: S + was/were + V_ing + O Phủ định: S + wasn't/weren't + V-ing + O Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon). Cách dùng th́ quá khứ tiếp diễn: Dùng để diễn tả hành động đó xảy ra cựng lỳc. Nhưng hành động thứ nhất đó xảy ra s ớm h ơn và đó đang tiếp tục xảy ra thỡ hành động thứ hai xảy ra. CHỦ TỪ + WERE/WAS + éỘNG TÙ THấM - ING While + thỡ quỏ khứ tiếp diễn (past progressive) 7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - PAST PERFECT Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O? Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for.... Giaoandethitienganh.info 3 Giaoandethitienganh.info Cách dùng th́ quá khứ hoàn thành: Thỡ quỏ khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đó xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành đ ộng khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S + had + been + V_ing + O Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O? Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. Cách dùng th́ quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Thỡ quỏ khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành đ ộng đó đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ 9. THÌ TƯƠNG LAI - SIMPLE FUTURE Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O? Cách dùng th́ tương lai: Khi đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to. Khi chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + éỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) Khi diễn tả sự tỡnh nguyện hoặc sự sẵn sàng, dựng will khụng được dựng be going to. CHỦ TỪ + WILL + éỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) 10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN - FUTURE CONTINUOUS Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon. Cách dùng th́ tương lai tiếp diễn: Thỡ tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + BE + éỘNG TỪ THấM -ING hoặc CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + éỘNG TỪ THấM -ING 11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FUTURE PERFECT Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O? Từ nhận biết: by the time and prior to the time (cú nghĩa là before) Cách dùng th́ tương lai hoàn thành: Thỡ tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai s ẽ kết thúc tr ước 1 hành đ ộng khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) 12. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - FUTURE PERFECT CONTINUOUS Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O? Cách dùng th́ tương lai hoàn thành tiếp diễn: Thỡ tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai. Khi chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + éỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) Khi diễn tả sự tỡnh nguyện hoặc sự sẵn sàng, dựng will khụng được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + éỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form) Giaoandethitienganh.info 4 Giaoandethitienganh.info * PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG I. Choose the best answer among A, B, C, or D. 1. When I last saw him, he _____ in London. A. has lived B. is living C. was living D. has been living 2. We _______ Dorothy since last Saturday. A. don’t see B. haven’t seen C. didn’t see D. hadn’t seen 3. The train ______ half an hour ago. A. has been leaving B. left C. has left D. had left 4. Jack ______ the door. A. has just painted B. paint C. will have painted D. painting 5. My sister ________ for you since yesterday. A. is looking B. was looking C. has been looking D. looked 6. I ______ Texas State University now. A. am attending B. attend C. was attending D. attended 7. He has been selling motorbikes ________. A. ten years ago B. since ten years C. for ten years ago D. for ten years 8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago. A. discovered B. has discovered C. had discovered D. had been discovering 9. He fell down when he ______ towards the church. A. run B. runs C. was running D. had run 10. We _______ there when our father died. A. still lived B. lived still C. was still lived D. were still living 11. They ______ table tennis when their father comes back home. A. will play B. will be playing C. play D. would play 12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years. A. shall have been workingB. shall work C. have been working D. shall be working 13. I _______ in the room right now. A. am being B. was being C. have been being D. am 14. I ______ to New York three times this year. A. have been B. was C. were D. had been 15. I’ll come and see you before I _______ for the States. A. leave B. will leave C. have left D. shall leave 16. The little girl asked what _______ to her friend. A. has happened B. happened C. had happened D. would have been happened 17. John ______ a book when I saw him. A. is reading B. read C. was reading D. reading 18. He said he _______ return later. A. will B. would C. can D. would be 19. I have been waiting for you ______. A. since early morning B. since 9a. m C. for two hours D. All are correct 20. Almost everyone _______ for home by the time we arrived. A. leave B. left C. leaves D. had left 21. By the age of 25, he ______ two famous novels. A. wrote B. writes C. has written D. had written 22. While her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week. A. was reading B. wrote C. was written D. had written 23. I couldn’t cut the grass because the lawn mower ______ a few days previously. A. broke down B. has been broken C. had broken down D. breaks down 24. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play. A. try B. tried C. have tried D. am trying 25. Since _______, I have heard nothing from him. A. he had left B. he left C. he has left D. he was left 26. After I _______ lunch, I looked for my bag. A. had B. had had C. have has D. have had 27. By the end of next year, George _______ English for two years. A. will have learned B. will learn C. has learned D. would learn Giaoandethitienganh.info 5 Giaoandethitienganh.info 28. The man got out of the car, ________ round to the back and opened the book. A. walking B. walked C. walks D. walk 30. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner. A. finish B. finishes C. will finish D. finishing 31 Ask her to come and see me when she _______ her work. A. finish B. has finished C. finished D. finishing 32. Tom and Mary ______ for Vietnam tomorrow. A. leave B. are leaving C. leaving D. are left 33. He always ________ for a walk in the evening. A. go B. is going C. goes D. going 34. Her brother ______ in Canada at present. A. working B. works C. is working D. work 35. Last week, my professor promised that he ________ today. A. would come B. will come C. comes D. coming II. Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D) that needs correcting. 1. After Mrs. Wang had returned to her house from work, she was cooking dinner. A B C D 2. Jimmy threw the ball high in the air, and Betty catching it when it came down A B C D 3. Linda has worn her new yellow dress only once since she buys it. A B C D 4. Last week Mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one. A B C D 5. Having fed the dog, he was sat down to his own meal. A B C D 6. When I turned on my computer, I was shocked to find some junk mail, and I just delete it all. A B C D 7. They are going to have to leave soon and so do we. A B C D 8. The boss laughed when the secretary has told him that she really needed a pay rise. A B C D 9. The telephone rang several times and then stop before I could answer it. A B C D 10. Debbie, whose father is an excellent tennis player, has been playing tennis since ten years. A B C D 11. I have seen lots of interesting places when I went on holiday last summer A B C D 12. When my cat heard a noise in the bushes, she stopped moving and listen intently A B C D 13. I think it’s time you must change your way of living. A B C D 14. Roger felt the outside of his pocket to make sure his wallet is still there. A B C D 15. When I’m shopping in the supermarket, I ran into an old friend who I hadn’t met for five years. A B C D 16. The police arrested the man while he is having dinner in a restaurant. A B C D 17. Peter and Wendy first met in 2006, and they are married for three years now. A B C D 18. Some people are believing there is life on other planets. A B C D 19. Recently, the island of Hawaii had been the subject o fintensive research on the occurrence of earthquakes. A B C D 20. Every morning, the sun shines in my bedroom window and waking me up. Giaoandethitienganh.info 6 Giaoandethitienganh.info A B C D 21. We’ll be cycled to Hoa’s village at this time next Sunday. A B C D 22. What will you do when your friends won’t come ? A B C D 23. My friend didn’t drink any beer since we came to live here. A B C D 24. We have written to each other when we were in primary school. A B C D 25. Will we go to the pop concert this weekend for a change? A B C D III.. Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one. 1. As soon as he waved his hand, she turned away. A. He saw her turn away and he waved his hand. B. No sooner had he waved his hand than she turned away. C. She turned away because he waved his hand too early. D. Although she turned away, he waved his hand. 2. My father hasn’t smoked cigarettes for a month. A. It’s a month since my father last smoked cigarettes. B. It’s a month ago that my father smoked cigarettes. C. It’s a month that my father hasn’t smoked cigarettes. D. It’s a cigarette that my father smoked a month ago. 3. Having finished their work, the workers expected to be paid. A. The workers expected to be paid because they had finished their work. B. Having their work finished, the workers expected to be paid. C. Having expected to be paid, the workers finished their work. D. Having been finished their work, the workers expected to be paid. 3. Mr. Brown bought this car five years ago. A. Mr. Brown started to buy this car five years ago. B. It has been five years when Mr. Brown bought this car C. Mr. Brown has had this car for five years. D. It is five years ago since Mr. Brown bought this car. 4. I haven’t enjoyed myself so much for years. A. It’s years since I enjoyed myself so much. B. It’s years since I have enjoyed myself so much. C. It was years since I had enjoyed myself so much. D. It has been years since I have enjoyed myself so much. 5. This is my tenth year working in this bank. A. By the end of this year, I will work in this bank for ten years. B. I have worked in this bank for ten years by the end of this year. C. By the end of this year, I will have worked in this bank for ten years. D. I had been working in this bank for ten years by the end of this year. 6. The famous actor was last seen in 2000. A. The famous actor has not been able to see since 2000. B. No one has seen the famous actor since 2000. C. The famous actor didn’t see anyone in 2000. D. No one saw the famous actor until 2000. 7. I came to live here three months ago. A. It was three months since I lived here. B. I’ve been living here for three months. C. I lived here for three months. D. I didn’t live here for three months. 8. She goes to the shops every Friday. A. She goes every day to the shop but not on Friday. B. It’s not Friday, but she’s going to the shops. C. She always goes to the shops on Friday. Giaoandethitienganh.info 7 Giaoandethitienganh.info D. She never goes to the shops on Friday. 9. Michael took a deep breath and dived into the water. A. After Michael had taken a deep breath, he dived into the water. B. Having taken a deep breath, he dived into the water. C. After Michael took a deep breath, he had dived into the water. D. A & B are correct. 10. We started working here three years ago. A. We worked here for three years. B. We have no longer worked here for three years. C. We have worked here for three years. D. We will work here in three years. 11. It’s a long time since we last went to the cinema. A. We have been to the cinema for a long time. B. We haven’t been to the cinema for a long time. C. We don’t go to the cinema as we used to. D. We wish we went to the cinema now. 12. I haven’t finished this book yet. A. I’m still reading this book. B. I have read this book before. C. The book I’m reading hasn’t finished. D. I will read this book some day. 13. He used to jog every morning. A. He enjoys jogging every morning. B. He never fails to jog every morning. C. He doesn’t now jog every morning. D. He intended to jog every morning. 14. I have never felt happier than I do now. A. I felt happier before. B. I feel happy now. C. I have never felt happy. D. I have always felt happy. 15. He last had his eyes tested ten months ago. A. He hasn’t had his eyes tested for ten months. B. He had not tested his eyes for ten months then. C. He had tested his eyes ten months before. D. He didn’t have any test on his eyes in ten months. 16. Someone knocked on the door during my lunchtime. A. I had lunch when someone knocked on the door. B. When I had had lunch, someone knocked on the door. C. I was having lunch when someone was knocking on the door. D. I was having lunch when someone knocked on the door. 17. Steve left before my arrival. A. When I arrived, Steve had already left. B. Steve left as soon as I arrived. C. While Steve was leaving I arrived. D. Steve hadn’t left until I arrived. 18. I haven’t been here before. A. Being here is a pleasant experience. B. This is the first time I have been here. C. I have wished to be here for long. D. Before long I will be here. 19. The last time I saw Rose was three years ago. A. I hasn’t seen Rose for three years. B. I haven’t seen Rose three years ago. C. I haven’t seen Rose since three years. D. I haven’t seen Rose for three years. 20. When we arrived, the children were playing “Hide and Seek” A. The children played “Hide and Seek” and then we arrived. B. While the children were playing “Hide and Seek”, we arrived. C. We arrived at the same time the children played “Hide and Seek”. D. We didn’t arrive until the children played “Hide and Seek”. Giaoandethitienganh.info 8 Giaoandethitienganh.info CHUYÊN ĐỀ 2 SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB AGREEMENT) * PHẦN I: Lí THUYẾT Trong Tiếng Anh động từ phải phù hợp với chủ ngữ của nú. Cụ thể: • • Chủ ngữ số ớt (He, She, It,The boy, The camel,…) động từ chia số ít. Ex: The car was new. Chủ ngữ số nhiều chia động từ số nhiều Ex: The books were on the top shelf. Ex: These women wash their clothes everyday. Nhưng chủ ngữ trong Tiếng Anh không phải lúc nào cũng dễ xác định theo số ít hoặc số nhiều vỡ v ậy khi xỏc định chủ ngữ ta cần Lưu ý cỏc trường hợp sau: 1. Chủ ngữ là một danh động từ, động từ nguyên thể hay một mệnh đề: động từ chia theo ngôi thứ 3 số ít. Ex: Walking in the rain is not a good idea. Ex: To learn a foreign language is necessary. Ex: That you get high grades in the school is very important. 2. Chủ ngữ là một nhúm từ thỡ phải tỡm từ chớnh và chia động từ phù hợp với từ đó Ex: A list of new books has been posted in the library. Ex: The shops along the mall are rather small. 3. S1 + of/ as well as/ with/ together with/ in addition to/ along with/ accomp...
View Full Document

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture