Заставне-право-контрольна.pdf - Міністерство освіти і...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаЮридичний факультетКафедра цивільного права та процесуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЗІ СПЕЦКУРСУ «ЗАСТАВНЕПРАВО»для студентів заочної форми навчанняЛЬВІВ- 2012
2А.А. ГерцМетодичні рекомендації щодо написання контрольної роботи зі спецкурсу«Заставне право»длястудентів заочної форми навчанняЛьвів: Юридичний факультет Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка. –2012.9с.Схвалено кафедрою цивільного права та процесу Львівського національного університету іменіІвана Франка.Протокол №9від 18 грудня2012року.Завідувач кафедриВ.М.Коссак
3МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота –одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повне засвоєннянавчальної дисциплінистудентами,які навчаються за заочною формоюнавчання.Метою виконання контрольної роботи є закріплення, поглиблення й систематизація набутихстудентом теоретичних знань, а також глибше вивчення студентом певних розділів, які в процесінавчання у зв’язку з обмеженістю часу були розглянуті не в повному обсязі.Виконання контрольних робіт передбачаєнаступні цілі: засвоїти та узагальнити певнийтеоретичний матеріал, навчитися працювати знормативно-правовимиактами; відшуковуватинеобхідні правові норми в кодексах, законах та підзаконних нормативно-правових актах,адекватно сприймати їх зміст та надавати їм певні коментарі;робити висновки, здійснювати їхобґрунтування; навчитися складати основні типові документи та інше.У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:1) відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента тапостановам уряду України;2) змістовність і конкретність викладення;3) достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементидосліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;4) завершеність викладення кожної думки;5) виключення повторів;6) юридична грамотність;7) акуратне оформлення контрольної роботи.Виконана контрольна робота має свідчити про глибоке вивчення рекомендованих джерел:законодавчих актів, спеціальної та додаткової літератури.Під час виконання роботи студент повинен ознайомитися з навчальною літературою,монографічними дослідженнями, періодичною літературою, нормативно-правовими актами тасудовою практикою відповідного спрямування.ВИБІР ЗАВДАННЯ,СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольну роботу має виконувати коженстудент індивідуально в письмовій формівідповідно до навчальних планів і запропонованих завдань.Вибір теми контрольної роботиздійснюється із загального переліку завдань, які затверджені на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, як правило, на початку відповідного семестру.Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища студента(кожен студент обирає той варіант контрольної роботи, який відповідає першій літері йогопрізвища).Длястудентів 6курсу заочної форми навчання:Варіант І-

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture