Course Hero Logo

Цивільне-право-України-контрольна.pdf

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 27 pages.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаЮридичний факультетКафедра цивільного права та процесуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЗ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИдля студентів заочної форми навчанняЛЬВІВ- 2012
2Н.П. ШамаМетодичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з Цивільного права Українидля студентів заочної форми навчанняЛьвів: Юридичний факультет Львівськогонаціонального університету імені Івана Франка. –2012.27с.Схвалено кафедрою цивільного права та процесу Львівського національного університетуімені Івана Франка.Протокол №9від 18 грудня2012року.Завідувач кафедриВ.М. Коссак
3МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота –одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повнезасвоєння навчальної дисциплінистудентами,які навчаються за заочною формоюнавчання.Метою виконання контрольної роботи є закріплення, поглиблення й систематизаціянабутих студентом теоретичних знань, а також глибше вивчення студентом певнихрозділів, які в процесі навчання у зв’язку з обмеженістю часу були розглянуті не вповному обсязі.Виконання контрольних робіт передбачаєнаступні цілі: засвоїти та узагальнитипевний теоретичний матеріал, навчитися працювати знормативно-правовимиактами;відшуковувати необхідні правові норми в кодексах, законах та підзаконних нормативно-правових актах, адекватно сприймати їх зміст та надавати їм певні коментарі;робитивисновки, здійснювати їх обґрунтування; навчитися складати основні типові документи таінше.У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:1) відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента тапостановам уряду України;2) змістовність і конкретність викладення;3) достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище абоелементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;4) завершеність викладення кожної думки;5) виключення повторів;6) юридична грамотність;7) акуратне оформлення контрольної роботи.Виконана контрольна робота має свідчити про глибоке вивчення рекомендованихджерел: законодавчих актів, спеціальної та додаткової літератури.Підчасвиконанняроботистудентповиненознайомитисязнавчальноюлітературою, монографічними дослідженнями, періодичною літературою, нормативно-правовими актами та судовою практикою відповідного спрямування.ВИБІР ЗАВДАННЯ,СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольну роботу має виконувати коженстудент індивідуально в письмовійформі відповідно до навчальних планів і запропонованих завдань.Вибір теми контрольноїроботи здійснюється із загального переліку завдань, які затверджені на засіданні кафедрикримінально-правових дисциплін, як правило, на початку відповідного семестру.Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвищастудента (кожен студент обирає той варіант контрольної роботи, який відповідає першійлітері його прізвища).Для студентів 2 курсу заочної форми навчання:Варіант І-

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 27 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture