prohrama-publichne-upravlinnia-1.pdf - ЛЬВІВСЬКИЙ...

This preview shows page 1 - 6 out of 15 pages.

The preview shows page 4 - 6 out of 15 pages.
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОСНОВ ПРАВА УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЬВІВ-2019 рік
Правове забезпечення публічного управління. Робоча програма з навчальної дисципліни для студентів факультету управління фінансами та бізнесу , 2019рік. Розробник:Сирко Мар’яна Василівна - кандидат юридичних наук, асистент кафедри основ права України. Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри основ права України Протокол № 1 від «29» серпня 2019 року Сирко М.В., 2019 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019
1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів – 4 Галузі знань «Облік та аудит» (шифр, назва) Нормативна Модулів – 2 Напрям «Облік та аудит» (шифр, назва)Рік підготовки: 2020 Змістових модулів – 2 Спеціалізація 3-й Курсова робота Семестр Загальна кількість годин – 150 5-й Лекції Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. Практичні, семінарські 48 год.Лабораторні год.Самостійна робота 70 год. ІНДЗ: Вид контролю: екзамен2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Метою викладання навчальної дисципліни є опанування студентамитеоретичними знаннями з питань публічного управління та набуття практичних умінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття умінь і формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес досягненнянаціональних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. Основні завданнявивчення дисципліни «Правове забезпечення публічного управління»: узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління (адміністрування);
опанування системи правових знань, що забезпечує функціонування цього правового інституту;
визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління (адміністрування) у розвитку суспільства;опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління (адміністрування) об’єктів публічної сфери;оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture