Робоча_програма_Цивільне_філософський_Гончаров_2017.doc

This preview shows page 1 - 5 out of 12 pages.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА ОСНОВ ПРАВА УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЦИВІЛЬНЕ ПРАВОФакультет: філософськийЛьвів – 2017
Цивільне право. Робоча програма навчальної дисципліни для студентівфілософського факультетуРозробник: Гончаров В.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедриоснов права України.Робочу програму схвалено на засіданні кафедри основ права УкраїниПротокол № __ від «1» вересня 2017 р.Завідувач кафедри основ права України_________________________ (Кіселичник В. П.)(підпис) (прізвище та ініціали)Гончаров В.В., 20172
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ(Витяг з робочої програминавчальної дисципліни“ Основи права”)Найменування показниківГалузь знань, напрямпідготовки, освітньо –кваліфікаційнийрівеньХарактеристика навчальної дисципліниденна форманавчаннязаочна форма навчанняКількість кредитів:1Галузі знань0301 – соціально-політичні науки(шифр, назва)НормативнаМодулів:1Напрям 6.030508 –6.030104 –політологія(шифр, назва)Рік підготовки:Змістових модулів – 1Усі спеціальності3– й– йКурсова роботаСеместрЗагальна кількість годин666– й2– йЛекціїТижневих годин дляденної форми навчання:аудиторних – 3самостійної роботистудента – 3Освітньо–кваліфікаційнийрівень: бакалавр16 годгодПрактичні, семінарські16 годгодЛабораторнігод.год.Самостійна робота34 год.годІНДЗ:Вид контролю: залік2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗавданням вивчення даного курсу -полягає у засвоєнні студентами знань про поняттяпредмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права,як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва;права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способинабуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторськеправо і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності;зобов’язального права.Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв'язувати задачі до практичних занятьвідповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв'язуватизадачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів.Студенти повинні знати:-джерела правового регулювання цивільних правовідносин-особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин;-правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичнихосіб.3
вміти:-правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктівцивільних павовідносин;-складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також іншихдокументів;аналізувати практичні казуси.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ1.Тема 1.Тема 1. Цивільне право в системі права України(2 год.)Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Методцивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права. Системацивільного права. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права.Наука цивільного права. Становлення цивілістичної науки в Україні та їїсучасний стан.Т

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture