Strategy-of-Fundamentals-of-Ukrainian-Law-Department-1.pptx...

This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

Львівський університетСтратегія розвиткукафедри основ праваУкраїни
Місія. Візія. Стратегія.3
1. МісіяКафедра основ права України – структурний підрозділЛьвівського національного університету імені Івана Франка,який було утворено у 1980 році. З моменту утворення називавсякафедрою радянського права і охорони праці.У 1991 році кафедра отримала назву «Основ праваУкраїни».Кафедра діє як підрозділ університету який забезпечує підвищенняправової грамотності студентів неюридичних спеціальностей. Завданнямикафедри є:Формувати особистість студентів шляхом правого виховання;Підвищувати правову свідоміст ь та правову культуру студентівнеюридичних спеціальностей за допомогою навчання юридичнимдисциплінам;Розвиватинауково-культурне середовище для гармонійногостановлення духовного світу молоді через виховання поваги до правата почуття національно-патріотичного обов’язку
2. ВізіяКафедра є підрозділом який тісно співпрацює з усімафакультетамиуніверситету.Подальшийрозвитоккафедриполягає у розвитку такої співпраці та збільшення кількостіспільних навчальних та наукових програм з факультетамиуніверситету, а також у здійсненні міждисциплінарних, історико-правових та порівняльно-правових досліджень права.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture