{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

scd_seminar4 - Seminarul 4 Circuite logice cu elemente...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Seminarul 4 Circuite logice cu elemente discrete Familii de circuite logice: DL – logica cu diode DCTL – logica cu transiztoare cuplate direct RTL – logica rezistenta – tranzistor DTL – logica dioda – tranzistor TTL – logica tranzistor – tranzistor ECL – logica cu cuplaj pe emitor MOS – logica cu tranzistor MOS Caracteristici statice de functionare si parametrii statici specifici Circuit Logic I i I o U i U o u o V o = V i V OH -1 u i V OL V IL V PL V IH -1 - caracteristica de transfer u o =u o (u i ) : V IL , V IH – nivele de tensiune acceptate la intrare V OL , V OH – nivele de tensiune oferite la iesire MZL, MZH – margini de zgomot (acestea se vor defini ca fiind nivelul maxim al perturbatiilor de tensiuni admise pe intrarea circuitului logica fara modificarea starii logice la iesirea lui MZL = V ILmin – V Olmax MZH = V OHmin – V IHmax V PL – valoarea de prag logic (valoarea tensiunii de la intrarea pentru care se considera ca se face trecerea dintr-o stare in alta. u o V OH =V cc u i V OL =0 V IL =0 V PL V IH =V cc MZH MZL Caracteristica ideala de tip inversor u o V OH =V cc u i V OL =0 V IL =0 V PL V IH =V cc MZH MZL Caracteristica ideala de tip neinversor
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 max max max 0 IL OL I I N = max max max 1 IH OH I I N = ( ) PHL PLH P t t t + = 2 1 Pentru determinarea caracteristicii de transfer pentru un circuit de tip SI, respectiv SAU, se pun toate intrarile la “1” logic, respectiv la “0” logic, cu exceptia unei intrari care se variaza de la 0 la V cc , urmarindu-se variatia tensiunii la iesire. - caracteristica de intrare i i = i i (u i ): I IL , I IH curentii de intrare in cele doua stari logice - caracteristica de iesire i o = i o (u o ): I OL , I OH curentii pe care circuitul este capabil sa-i dea in sarcina (sau sa-i absoarba din sarcina) in cele doua stari logice Din caracteristicile de intrare si de iesire, in corelatie si cu marginile de
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}