scd_seminar5 - SCD seminarul 5 Circuite func ţ ionale...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SCD - seminarul 5 Circuite func ţ ionale Pentru circuitele ideale, în fiecare "jum ă tate" avem o singur ă valoare (1 sau 0). Problema 1 Impedan ţ a de intrare pe (ne)inversor e ∞ , nu conteaz ă pentru RC ce sarcin ă are. • t ( ) ( ) ( )       − ⋅ = ⇒      = = ∞ = − 1 1 1 1 1 1 1 1 τ τ t DD DD e V t v C R V v v pentru ( ) 2 ln 1 1 τ = ∆ ⇒ = ∆ t V t v PL • t 1 C care era înc ă rcat ă la V DD începe s ă se descarce prin R 1 C 2 C 1 =10C 2 R 2 =R 1 V DD 1 R 1 2 3 v i v o I 1 I 2 u i V DD T t mare t t 1 V PL V PL u o u i u o u i V PL u o u i V 0H V PL Inversorul ideal Neinversorul ideal Neinversor cu caracteristic ă cu histerezis ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 τ t DD DD e V t v v V v − = ⇒    = ∞ = ( ) 2 ln 2 1 1 1 1 τ = ∆ ⇒ = = ∆ t V V t v DD PL Acum cunoa ş tem v 2 , proced ă m la fel: • t ′- Înainte de impuls eram la V DD în 2 ş i în 3. Borna 2 cade, deci cade ş i borna 3, pentru ca erau la aceea...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

scd_seminar5 - SCD seminarul 5 Circuite func ţ ionale...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online