scd_s1 - Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor Impulsul electric Formă de undă care caracterizează variaţia rapidă a unei mărimi fizice (tensiune, curent, sarcină) pe o anumită porţiune a axei timpului. Dacă acestea se repetă spunem că avem de a face cu o serie de impulsuri. Deci, impulsurile electrice sunt:- singulare atunci când forma de undă elementară apare o singură dată- periodice atunci când forma de undă rezultantă este formată dintr-o succesiune de impulsuri elementare identice Exemple de impulsuri ideale: Impulsul Dirac : Impulsul treaptă unitate : Impulsul fereastră : Majoritatea impulsurilor sunt caracterizate de treceri bruşte (aproape instantanee) între două nivele de tensiune. Dacă variaţiile se fac între 0 si un nivel pozitiv (sau negativ) de tensiune spunem că impulsurile sunt unipolare. Dacă impulsurile sunt caracterizate de treceri între două nivele de tensiune de polaritate diferită, spunem că impulsurile sunt bipolare. ( 29 t δ t ( 29 ( 29 { } 1 , , = ≠ = ∞ = t L t t t δ δ t ( 29 ( 29 { } s t L t t t 1 , 1 , = ≥ < = δ δ ( 29 t σ 1 t ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 { } ( 29 sT e s t f L T t t t f t T t t t f-- =-- = ≤ ≤ < = 1 1 , 1 , , σ σ ( 29 t f 1 T T ms T 3 = ⇒ Parametrii electrici care caracterizează o formă de undă dreptunghiulară ideală (impuls fereastră) periodică: • amplitudinea impulsurilor, E • durata impulsului elementar, T • perioada impulsurilor, T • frecvenţa impulsurilor, o T f 1 = • factorul de umplere, T T = γ • valoarea medie a tensiunii, E T T E X o m γ = ⋅ = În general pentru o serie de impulsuri periodice, valoarea medie a tensiunii este dată de: ( 29 dt t x T X T m ∫ = 1 Se consideră forma de undă: Avem: amplitudinea impulsurilor → pozitivă E 1 = 5V → negativă E 2 = - 1V variaţia semnalului: ∆ E = E 1- E 2 = 6V durata impulsurilor pozitive: T 01 = t 2- t 1 = 2ms durata impulsurilor negative: T 02 = t 3- t 2 = 1ms...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

scd_s1 - Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online