{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

scd_s2 - Seminarul 2 Comutatoare electronice Comutarea...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
D i D U Seminarul 2 Comutatoare electronice. Comutarea tranzistorului bipolar Comutator electronic = dispozitiv electronic care permite inchiderea sau deschiderea unui circiut, a unei cai de curent. Prezinta deci doua stari : - inchis (on) - permite conductia curentului - rezistenta serie scazuta (nula) - tensiune reziduala nula - deschis (off) - nu permite trecerea curentului - conductanta de pierderi nula - curent rezidual nul Trecerea dintr-o stare in alta trebuie sa se faca instantaneu. Dioda semiconductoare Cel mai simplu dispozitiv electronic ce poate fi folosit ca un comutator electronic. Caracteristica reala: Anod Catod U - = 1 exp 0 kT qU I i D D D i D U = = = f d D r r u , 0 , 0 Model ideal D i D U = = f d D r r u , 0 , 0 Model idealizat 0 = d r D i D U 0 D u Model real 0 d r
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
R E E U 0 Modelul real al diodei d r = zeci de f r =ordinul M d U =0,75..0,85V, tipic 0,8V (tensiune de deschidere) D’, D’’ – diode ideale Problema Se considera circuitul de limitare cu diode de mai jos: Se cer: 1) Sa se reprezinte grafic caracteristica de transfer pentru cazul: a) D ideala b) D idealizata c) D reala 2) Sa se calculeze caracteristica de intrare ( 29 i i v i 3) Sa se reprezinte forma de unda in timp a tensiunii de iesire si a curentului de intrare pentru cazul unei diode ideale. Rezolvare: 1) a) Dioda ideala = = = 0 0 0 f d D r r U Pentru U I >E dioda se deschide in conductie (va fi fir): Circuitul devine: Catod Anod R D E U 0 U [ ] V t t u K R V E i ϖ sin 10 ) ( 10 , 5 = = = A C U>0 Dioda conduce A C Dioda blocata U<0
Background image of page 2
Pentru U i < E dioda e blocata: 1) b) Dioda idealizata Cand dioda este deschisa ( U > U D ) Cand dioda este blocata ( U < U D ) - intrerupere. Rezulta u i > E + U D dioda se deschide Pentru u i < E + U D dioda e blocata: 1) c) Dioda reala Tinand cont de modulul diodei reale avem: - daca u i < E, dioda D’’ e deschisa, D’ blocata: - daca u i > E + U D , dioda D’ e deschisa, D’’ blocata: R E i U U = 0 E U i < 0 U
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

scd_s2 - Seminarul 2 Comutatoare electronice Comutarea...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online