scd_s5 - SCD seminarul 5 Circuite funcionale Pentru...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SCD - seminarul 5 Circuite funcţionale Pentru circuitele ideale, în fiecare "jumătate" avem o singură valoare (1 sau 0). Problema 1 Impedanţa de intrare pe (ne)inversor e , nu contează pentru RC ce sarcină are. t 0 ( 29 ( 29 ( 29 - = = = = - 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 τ t DD DD e V t v C R V v v pentru ( 29 2 ln 1 0 0 1 = = t V t v PL t 1 C 0 care era încărcată la V DD începe să se descarce prin R 1 C 2 C 1 =10C 2 R 2 =R 1 V DD 1 R 1 2 3 v i v o I 1 I 2 u i V DD T t mare t 0 t 1 V PL V PL u o u i u o u i V PL u o u i V 0H V PL Inversorul ideal Neinversorul ideal Neinversor cu caracteristic ă cu histerezis
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
( 29 ( 29 ( 29 1 1 1 1 0 0 τ t DD DD e V t v v V v - = = = ( 29 2 ln 2 1 1 1 1 = = = t V V t v DD PL Acum cunoaştem v 2 , procedăm la fel: 0 t - Înainte de impuls eram la V DD în 2 şi în 3. Borna 2 cade, deci cade şi borna 3, pentru ca erau la aceeaşi valoare si condensatorul nu admite
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

scd_s5 - SCD seminarul 5 Circuite funcionale Pentru...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online