AMP - CAP 1 CARACTERISTICI I PERFORMANE ALE AUTOMATELOR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAP 1. CARACTERISTICI ŞI PERFORMANŢE ALE AUTOMATELOR PROGRAMABILE Un AP (Automat Programabil) este un dispozitiv apărut pentru a înlocui releele şi schemele secvenţiale necesare pentru controlul sistemelor automate [Borangiu, 1986]. Principiul de bază al unui AP este următorul: verifică starea intrărilor şi, în funcţie de acestea, activează sau dezactivează ieşirile. Utilizatorul introduce un program, care face ca automatul să dea rezultatele dorite. 1.1 Structura automatelor programabile Un AP este compus în principal din: unitate centrală (UC), zonă de memorie şi circuite pentru recepţionarea datelor de intrare/ieşire (fig 1.1). Putem considera AP-ul ca o cutie plină de relee individuale, numărătoare, ceasuri şi locaţii de memorare a datelor. În general componentele unui automat programabil sunt: Unitate centrală Module de intrare / ieşire Regiştri de intrare / ieşire Memorie de date Regiştri interni Circuite de temporizare Circuite de numărare Fig. 1.1 Structura unui automat programabil Funcţionarea lor este următoarea: Unitatea centrală : conţine un procesor, o unitate de calcul aritmetic şi diferite tipuri de memorie. Gama de procesoare folosite de către producătorii de automate programbile este foarte diversificată, câteva exemple ar putea fi procesoarele Motorola, Intel, Siemens. Procesoarele folosesc o memorie de lucru de tip RAM pentru execuţia instrucţiunilor, programul de executat fiind de obicei memorat într-o memorie de tip Flash. Dimensiunile memoriilor diferă de la un tip de automat la altul, influenţând performanţele şi costul automatului programabil. Module de intrare : conţin unul sau mai multe circuite de intrare. Acestea există fizic, sunt conectate la lumea exterioară şi recepţionează semnale de la comutatoare, senzori etc. Semnalele 1 Unitate centrală Memorie de date Regiştri interni Temporizatoare Numărătoare Regiştri de intrare Regiştri de ieşire Module de ieşire Module de intrare
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
citite pot fi de două tipuri, digitale sau analogice. De regulă circuitele de intrare sunt implementate cu relee sau tranzistori. Module de ieşire : conţin unul sau mai multe circuite de ieşire. Acestea există fizic, sunt conectate la lumea exterioară şi transmit semnale digitale sau analogice către diferite elemente de execuţie. Ca variantă constructivă pot fi aleşi tranzistorii, releele sau triacele. Regiştri de intrare : sunt regiştri asociaţi intrărilor fizice. Valoarea semnalelor de intrare este convertită în formă binară de către circuitele de intrare şi memorată în aceşti regiştri. Pentru intrările de tip digital, un singur bit dintr-un registru poate memora starea activă/inactivă a intrării,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

AMP - CAP 1 CARACTERISTICI I PERFORMANE ALE AUTOMATELOR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online