{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cap2 - CAP 2 LIMBAJE PROGRAMABILE DE PROGRAMARE A...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAP. 2 LIMBAJE DE PROGRAMARE A AUTOMATELOR PROGRAMABILE Datorită diversităţii firmelor producătoare şi tipurilor de automate programabile, există mai multe variante de programare a unui automat programabil, dintre care pot fi amintite: Programarea cu ajutorul limbajelor grafice, de tip “Grafcet” sau “ Isagraf Programarea prin diagrama “ Ladder Programarea în limbaje de nivel înalt ( C, Pascal ) 2.1 Limbajul Grafcet Limbajul Grafcet reprezintă o modalitate de descriere grafică a unui sistem logic secvenţial, fiind util datorită generalităţii şi facilităţilor de care dispune, spre exemplu posibilitatea descrierii secvenţelor paralele [Arzen, 1994]. Elementele constitutive ale unei diagrame Grafcet sunt următoarele: Etape : corespund unei stări stabile a sistemului automat şi sunt identificate printr-un număr unic Fig. 2.1 Etape Grafcet Etapele pot fi: iniţiale: aceste etape sunt active iniţial (etapa 1 din fig. 2.1) normale: sunt celelalte etape care nu sunt active iniţiale (prima etapă 3 din fig. 2.1). Ele se pot activa la un moment dat (etapa 3 cu un punct ataşat din fig. 2.1). Tranziţii : o tranziţie indică posibilitatea evoluţiei dintr-o stare activă într-o nouă stare. Fiecărei tranziţii îi este asociată o condiţie logică, în funcţie de valorile logice ale unor variabile de intrare sau de starea activă sau inactivă a altor etape. Condiţia de tranziţie nu este validată decât dacă etapele imediat precedente sunt active. Fig 2.2 Diferite reprezentări de tranziţii 6 3 3 1 Activare ieşire Activare ieşire
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Acţiuni asociate etapelor : deoarece o etapă poate fi activă sau inactivă la un moment dat, există acţiuni asociate etapelor, care se execută numai la activarea acestora. Pot exista şi acţiuni condiţionate, ce se execută dacă, suplimentar, mai este adevarată încă o condiţie logică. Acţiunile pot fi diverse: deschiderea unei vane oprirea sau pornirea unui motor (fig. 2.3) incrementarea unui contor pornirea unei temporizări Fig. 2.3 Comanda unui motor Ramificaţii (divergenţe) : au loc între mai multe secvenţe posibile, atunci când condiţiile de tranziţie se exclud între ele. Convergenţa diferitelor ramuri are loc atunci când sunt îndeplinite condiţiile de tranziţie pe fiecare ramură. Se pot stabili priorităţi dacă nu se exclud condiţiile de tranziţie. Fig. 2.4 Ramificaţie (divergenţă) Secvenţe simultane (paralelism) : mai multe secvenţe pot fi activate simultan, plecând de la o condiţie de tranziţie. Evoluţia, pe fiecare ramură, se efectuează simultan. Joncţiunea nu se poate efectua decât atunci când toate secvenţele sunt terminate.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}