{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cap3 - CAP 3 AUTOMATELE PROGRAMABILE ALLEN-BRADLEY n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAP. 3 AUTOMATELE PROGRAMABILE ALLEN-BRADLEY În capitolul ce urmează vor fi prezentate pricipalele caracteristici ale automatelelor programabile produse de firma Allen Bradley, întrucât aceste tipuri de automate sunt recunoscute pentru performanţele şi fiabilitatea lor, ocupând un important segment de piaţă în domeniul sistemelor de control industrial. Structura şi programarea acestor automate va fi prezentată în mod particular pentru modelul SLC500, de uz didactic, principalele caracteristici fiind însă comune tuturor automatelor produse de firma Allen Bradley [Allen-Bradley, 1992]. Automatul SLC500 prezintă o structură standard de automat programabil, cu menţiunea că modulele de intrare ieşire au în componenţă, în general 16 circuite de intrare sau de ieşire, mai multe module putând fi montate pe rack-uri având un număr standard de sloturi, 4, 6 sau 10 module putând fi ataşate unităţii centrale. Sloturile sunt numerotate, slotul 0 fiind întotdeauna rezervat unităţii centrale, celelalte fiind atribuite modulelor de intrare / ieşire. Numărul slotului este important pentru adresarea corectă a intrărilor şi ieşirilor. Automatul dispune de o interfaţă serială de tip RS-232 prin care poate fi cuplat la un calculator personal şi o interfaţă de tip RS-485 prin care pot legate mai multe automate într-o reţea de automate. Editarea programelor se face cu ajutorul calculatorului personal, prin intermediul unui mediu de programare integrat care permite şi transferul programului în memoria automatului, de unde va putea rula. Programarea se face prin metoda „Ladder Diagram”, realizarea unui program necesitând cunoaşterea organizării memoriei acestui tip de automat. 3. 1 Organizarea memoriei şi moduri de adresare La baza adresării şi organizării memoriei stă noţiunea de “ file (fişier). Memoria este împărţită în fişiere, care sunt de 2 tipuri: fişiere program fişiere de date Fiecare program creat pentru acest automat are asociate atât fişiere program, cât şi fişiere de date. Fişierele program sunt numerotate şi pot fi maxim 256. Implicit sunt create doar 3 fişiere program şi anume: fişierul 0, ce cuprinde informaţii referitoare la configuraţia hardware a automatului fişierul 1 este rezervat fişierul 2 conţine diagrama Ladder realizată de către utilizator Celelate posibile fişiere program sunt create numai în situaţia în care utilizatorul foloseşte subrutine. Fişierele de date conţin informaţii asociate cu intrările şi ieşirile (externe) precum şi cu toate celelalte instrucţiuni care compun diagram Ladder. În plus, ele mai conţin informaţii cu privire la operaţiile procesorului. Fişierele de date sunt numerotate şi pot fi maxim 256. Implicit sunt create primele 10 fişiere.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

cap3 - CAP 3 AUTOMATELE PROGRAMABILE ALLEN-BRADLEY n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online