cap4 - CAP 4. MEDIUL DE PROGRAMARE LOGICĂ ISAGRAF ISaGRAF...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CAP 4. MEDIUL DE PROGRAMARE LOGICĂ ISAGRAF ISaGRAF este un mediu de programare dezvoltat de CJ Intenational destinat aplicaţiilor pentru automate programabile. Acest mediu permite programarea, simularea, testarea aplicaţiilor folosind limbajele standardului IEC 1131-3 [C.J International, 1998]. Caracteristici: • Mediu de dezvoltare complet • Independenţă fată de configuraţia hardware a unui AP • Limbaje de programare specificate în standardul IEC 1131-3 • Facilităţi de simulare • ON si OFF line debugger • Dezvoltarea de biblioteci software 4.1 Structura unei proiect Isagraf O aplicaţie (proiect) ISaGRAF este compusă din mai multe unităţi numite programe.Un program este considerat a fi o unitate logică de programare, care descrie operaţiile dintre variabilele procesului. Programele aplicaţiei sunt conectate într-o structură arborescentă şi pot fi implementate folosind limbaje grafice sau literale, programatorul având la dispoziţie următoarele opţiuni: • Sequential Function Chart (SFC) pentru programare la nivel înalt • Flow Chart (FC) pentru programare la nivel înalt • Function Block Diagram (FBD) pentru operaţii ciclice complexe • Structured Text (ST) pentru operaţii booleene • Instruction List (IL) pentru operaţii la nivel jos Limbajul utilizat pentru scrierea unui program se alege la crearea acestuia şi nu poate fi schimbat mai târziu.Excepţie se poate face în cazul în care se combină FBD şi LD. Operaţiuni ciclice şi secvenţiale Programele descriu operaţii ciclice sau secvenţiale. Programele ciclice sunt executate la fiecare ciclu al sistemului ţintă. Execuţia programelor secvenţiale urmează regulile dinamice ale limbajului SFC, fie ale limbajului FC. Programele sunt legate între ele într-o structură arborescentă. Programele aflate în vârful ierarhiei sunt activate de către sistem. Subprogramele (nivele mai jos în ierarhie) sunt activate de către programul părinte. Structura ierarhică a unui program se descompune în patru secţiuni sau grupuri: Begin programe executate la inceputul fiecărui ciclu al sistemului ţintă Sequential programe ce urmează regulile SFC sau FC End programe executate la sfârşitul fiecarui ciclu al sistemului ţintă Functions set de subprograme nededicate Programele din secţiunile ‘ Begin ’ şi ‘ End ’ descriu operaţii ciclice şi nu sunt dependente de timp. Programele principale sunt executate la începutul, respectiv sfârşitul, fiecărui ciclu de execuţie. 31 Programele secţiunii ‘ Sequential ’ descriu operaţii secvenţiale, unde variabila timp sincronizează operaţiunile primare. Execuţia programelor principale ale acestei secţiuni se face conform regulilor SFC sau FC....
View Full Document

This note was uploaded on 11/05/2011 for the course AUTOMATIC 20 taught by Professor Ivanescunick during the Spring '11 term at UPB Colombia.

Page1 / 15

cap4 - CAP 4. MEDIUL DE PROGRAMARE LOGICĂ ISAGRAF ISaGRAF...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online