{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Curs 3 - Capitolul 3 Gestiunea Capitolul Memoriei Memoriei...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Capitolul 3 - Gestiunea Capitolul 3 - Gestiunea Memoriei Memoriei
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Probleme principale Probleme principale Organizarea ierarhizata a memoriei; Memorie cache; Organizari simple privind gestiunea memoriei, care nu necesita hardware specializat; Tehnici de gestiune a memoriei virtuale; Protectia obiectelor memorate impotriva accesului neautorizat; Mijloace de protectie implementate folosind starile privilegiate ale masinii; Detectarea si corectarea erorilor si reconfigurarea sistemelor de memorie.
Background image of page 2
3 Introducere - 1 Introducere - 1 Cresterea puterii de calcul si a spatiului adreselor la microprocesoarele moderne extinderea gamei de aplicatii Gestionarea memoriei nu mai poate fi lasata strict in sarcina unui programator gestiunea automata a resurselor de memorie Ideile nu sunt noi in CS (solutii folosite in calculatoare mari sau minicalculatoare), ci doar in lumea microprocesoarelor
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Utilizarea rationala a memoriei se realizeaza prin luarea in considerare a urmatoarelor : ‑ exista mai multe tipuri de memorie, cu diverse viteze si costuri pe bit; ‑ intr‑un sistem complex, functionand in time sharing, nu este necesar a pastra simultan toate programele in memoria primara. Introducere - 2 Introducere - 2
Background image of page 4
5 Introducere - 3 Introducere - 3 Sistemul de memorie consta din mai multe subsisteme, cu capacitati diferite si timpi de acces diferiti. Alocarea memoriei este dinamica.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Introducere - 4 Introducere - 4 Datele si programele - mutate dinamic dintr‑o zona de memorie in alta. Fluxul este controlat de catre programator, sistemul de operare, hardware sau o combinatie a tuturor acestor factori. Fiecare poate gestiona un anumit subsistem al memoriei, asa cum se va vedea mai tarziu.
Background image of page 6
7 Localitatea” programelor (Locality principle) - 1 Localitatea” programelor (Locality principle) - 1 Exemplu: alocarea registrelor de catre programator in limbaj de asamblare. Registrele CPU - cea mai rapida forma de memorie din sistem, dar capacitatea lor - insuficienta . Un programator experimentat foloseste registrele pentru a memora datele la care frecventa de acces este cea mai mare.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Localitatea” programelor (Locality principle) - 2 Localitatea” programelor (Locality principle) - 2 In cazul exemplului, gestiunea unei zone de memorie, unica si rapida, se bazeaza pe cunoasterea structurii programului. O astfel de tehnica - inadecvata pentru gestionarea memoriei prin mecanisme hardware sau de catre sistemul de operare.
Background image of page 8
S-a evidentiat existenta unui principiu, numit principiul “localitatii” programelor ( program locality ), extensibil si la date. Daca la momentul t se face acces la adresa de memorie x , exista o probabilitate ridicata ca, la momentul t + ∆t ,sa se efectueze accesul la adresa de memorie x + ∆x , unde ∆t si ∆x sunt valori mici ale lui t si x . Localitatea” programelor (Locality principle)
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 148

Curs 3 - Capitolul 3 Gestiunea Capitolul Memoriei Memoriei...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online