{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Proiecte - Proiect SCPC Preincalzitoarele de aer cu camera...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Proiect SCPC Preincalzitoarele de aer cu camera de ardere exterioara functioneaza pe acelasi principiu cu preincalzitoarele clasice, deosebirea constand in aceea ca acestea au camera de ardere construita separat de camera gratarelor sau preincalzitorul propriu-zis. In plus, prezinta fata de preincalzitoarele clasice o serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt: cresterea suprafetei de incalzire a preincalzitorului propriu-zis; cresterea stabilitatii zidariei si a gratarelor in camera de preincalzire; cresterea durabilitatii preincalzitorului prin eliminarea posibilitatilor de uzura a peretilor despartitori dintre camera de ardere si camera gratarelor. In figura urmatoare este redata constructia unui astfel de preincalzitor, care, in principal, se compune din: - camera gratarelor sau preincalzitorul propriu-zis; - camera de ardere, prevazuta la partea inferioara cu arzator ceramic vertical; - cupola cawperului; - armaturile cawperului; - instalatiile termoenergetice; - instalatiile de control termotehnic. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Elementele constitutive ale unui preincalzitor cu camera de ardere exterioara sunt: 1) zidaria radiala a camerei gratarelor; 2) cupola; 3) gratare refractare; 4) camera de ardere; 5) arzatorul ceramic; 6) arzator pilot; 7) supraveghetor flacara; 8) stut aer cald; 9) stut gaz combustie; 10) stut aer combustie; 11) stut aer rece; 12) stut gaze arse; 13) capac vizitare; 14) pirometru supraveghere temperatura flacara; 15) instalatie de sub grilaj. Reprezentarea sistemica a unui cawper este redata in figura de mai jos: La nivel principial, raportandu-ne doar la schema de functionare strict a unui capwer, fara a lua in considerare schema de alimentare cu combustibil, adica schema in care se realizeaza reteta de bigaz, un preincalzitor poate fi reprezentat sistemic exact ca in figura anterioara. Intrarile principale care intereseaza in functionare sunt: ‘Aer Combustie’, ‘Bigaz’ si
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Proiecte - Proiect SCPC Preincalzitoarele de aer cu camera...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online