Proiect SCPC_2006 - Universitatea “Politehnica”...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Universitatea “Politehnica” Bucureşti Facultatea de Automatică şi Calculatoare Proiect SCPC Tema proiectului : Proiectarea unui sistem numeric de conducere pentru preîncălzitoarele aparţinând unui furnal de pe platforma SIDEX – Galaţi. Cuprins : 1. Prezentarea instalaţiei tehnologice 2. Soluţia de automatizare aleasă 3. Proiectarea soluţiei de automatizare – realizarea în variantă numerică 4. Optimizarea regimului de combustie(ardere) la preîncălzitoarele furnalului 5. Observaţii şi concluzii 1. Prezentarea instalaţiei tehnologice Pentru a funcţiona la parametrii optimi, un furnal are nevoie de o mare cantitate de aer cald – cu temperatura ≈ 1200 °C . Preîncălzitorul este componenta care furnizează aerul necesar la temperaturi ridicate. Instalaţia de “preîncălzire” a aerului constă de fapt dintr-o baterie de 4 preîncălzitoare identice, care funcţionează ciclic ; în acest proiect va fi tratată soluţia numerică de conducere pentru un singur preîncălzitor, în practică urmând a se aplica identic pe toate cele 4 componente ale unei baterii. De asemenea, instalaţia se incadrează în categoria celor cu parametrii distribuiţi(depind de coordonate - x si timp – t) şi este de dimensiuni mari. Descrierea de ansamblu a instalaţiei tehnologice (figura de mai jos) : În această instalaţie avem de luat în calcul două procese importante : (1) – procesul de încălzire a aerului (2) – procesul de combustie Procesul de ardere are o caracteristică neliniară, aşa cum se observă în figura de mai jos ; vom face alimentarea cu bigaz la debit constant, iar reglarea se va face în funcţie de aerul de combustie, astfel încat să se obţină o ardere optimă. Caracteristica reprezintă un caz ideal, iar în cazul real arderea optimă se obţine pentru un debit de aer de combustie în jurul punctului de optim. Observaţii : T este o funcţie neliniară ; Faer – debitul de aer ; Fc – debitul de combustibil ; punctul optim de funcţionare este în apropierea punctului de extrem . Ieşirea aerului din preîncălzitor va fi asigurată la o valoare impusă – de exemplu 1200°C. O mărime de calitate pentru procesul de combustie este cantitatea de O 2 din gazele reziduale ; cu cât cantitatea de O 2 scade, cu atât arderea este mai bună. 2. Soluţia de automatizare aleasă Proiectăm câte un regulator pentru : reglarea debitului de bigaz, reglarea debitului de aer de combustie, reglarea debitului de aer pentru furnal şi pentru reglarea temperaturii. Vom implementa astfel 4 regulatoare, pentru marimi diferite(debit şi temperatură), ca în figura de mai jos : Prezentarea celor 3 regulatoare (pentru care avem disponibile date) din cele 4 : Regulatorul 1 – FRC1 este folosit pentru reglarea debitului de bigaz....
View Full Document

This note was uploaded on 11/05/2011 for the course AUTOMATIC 22 taught by Professor Dumitrupopescu during the Spring '11 term at UPB Colombia.

Page1 / 14

Proiect SCPC_2006 - Universitatea “Politehnica”...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online