SCPC octavian nicolae

SCPC octavian nicolae - SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR CONTINUE TEMA PROIECT: Automatizarea unui punct termic din reteaua de termoficare OBIECTIVE: 1. Aspecte tehnologice (prezentarea instalatiei) 2. Solutii de automatizare 3. Proiectare SRA pentru parametri din proces 4. Proiectare nivel de supervizare 5. Concluzii 1. Prezentare tehnologic i soluia de automatizare Obiectivul principal consta in concepia unui sistem numeric de dezvoltare care s deserveasc instalaiile existente la nivelul unui punct de distribuie a energiei termice din structura unei reele complexe de termoficare, de mare dimensiune. Sistemul de automatizare propus, reprezint un model hardware-software flexibil, capabil s se adapteze condiiilor reale de exploatare i cerinelor utilizatorului. Aplicaia de conducere a PT are o structura care asigur achiziia i monitorizarea mrimilor din proces, reglarea parametrilor de cea mai mare importan tehnologic (temperatura apei menajere, a agentului de nclzire, a presiunilor i debitelor de lucru),precum i...
View Full Document

Page1 / 4

SCPC octavian nicolae - SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online