SCPC octavian nicolae

SCPC octavian nicolae - SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR CONTINUE TEMA PROIECT: Automatizarea unui punct termic din reteaua de termoficare OBIECTIVE: 1. Aspecte tehnologice (prezentarea instalatiei) 2. Solutii de automatizare 3. Proiectare SRA pentru parametri din proces 4. Proiectare nivel de supervizare 5. Concluzii 1. Prezentare tehnologică şi soluţia de automatizare Obiectivul principal consta in concepţia unui sistem numeric de dezvoltare care să deservească instalaţiile existente la nivelul unui punct de distribuţie a energiei termice din structura unei reţele complexe de termoficare, de mare dimensiune. Sistemul de automatizare propus, reprezintă un model hardware-software flexibil, capabil să se adapteze condiţiilor reale de exploatare şi cerinţelor utilizatorului. Aplicaţia de conducere a PT are o structura care asigură achiziţia şi monitorizarea mărimilor din proces, reglarea parametrilor de cea mai mare importanţă tehnologică (temperatura apei menajere, a agentului de încălzire, a presiunilor şi debitelor de lucru),precum şi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

SCPC octavian nicolae - SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online