Методичка Ð

Методичка Ð

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ВСТУП Метою виконання курсової роботи є:- перевірка знань, отриманих при вивченні курсу «Математичні методи дослідження операцій» і уміння їх використовувати;- придбання самостійних і творчих навичок розв’язання задач, близьких до реальних, які виникають у керуванні виробництвом, економікою та іншими системами організаційного керування. У процесі виконання курсової роботи студений повинен: - освоїти принципи побудови математичних моделей на прикладі реальної задачі, що відповідає індивідуальному завданню;- показати знання методів розв'язання різних класів екстремальних задач математичного програмування;- проаналізувати можливі методи і обґрунтувати вибір найбільш ефективного методу розв’язання своєї задачі;- удосконалити навички написання алгоритмів програм і роботи на ЕОМ;- уміти працювати з літературою. 3 1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 1.1 Лінійне програмування- Метод послідовного скорочення нев'язань [4].- Метод двосторонніх оцінок [4]. - Узагальнений симплекс-метод [4].- Модифікація симплекс-методу для розв’язання ЗЛП із двосторонніми обмеженнями [4].- Параметричне програмування. Наявність параметра в цільовій функції [3,16].- Параметричне програмування. Наявність параметра в правих частинах обмежень [4,18].- Дрібно-лінійне програмування. 1.2 Дискретна оптимізація- Угорський метод розв’язання транспортної задачі.- Угорський метод розв’язання задачі про призначення [1,21].- Адитивний метод розв’язання задач псевдобулевого програмування [21].- Задача мінімізації сумарного запізнювання при виконанні n робіт ідентичними машинами [19]....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

Методичка Ð

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online