{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Skorik - 1 2-42 2006 1 6 4-2 1-2

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ» Домашнє самостійне завдання №1 з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка» Виконав студент 2 курсу групи ІС-42 ФІОТ Парамонов Антон Михайлович Перевірив Скоробагатько М.В.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Київ 2006 1. Постановка задачі Розробити електричну схему повного однорозрядного двійково-десяткового суматора з використанням повних двійкового і двійково-п’ятіркового суматорів. Кодування десяткових цифр на входах 6 4 -2 1, зсув бітів -2. Одно розрядні двійковий та двійково-десятковий суматори синтезувати як кодоперетворювачі, відповідно, на три входи і два виходи та на сім входів і чотири виходи. 2.Таблиця кодування десяткових цифр У п’ятірковому суматорі за кожне з двох чисел, що подаються, відповідає по три входи. На п’ятірковий суматор можуть поступати числа в межах 0…4. Тому ці числа мають бути закодовані за допомогою трьох цифр. Для цього використовується система числення 3 2 -1 із зсувом бітів -1. Для цієї системи числення існує 8 наборів, але суматор працює лише з п’ятьма, що відповідають числам 0…4. Інші ж 3 набори суматор не опрацьовує. У таблиці поставлено у відповідність можливим наборам число 0…4 або *, що означає, що суматор не опрацьовує ці набори. Виснов ки Ми визначили в якому вигляді подаватимуться числа на суматор, тобто яким числам будуть відповідати набори системи числення 3 2 -1 із зсувом -1. 3.Таблиця додавання двійково-п’ятіркових цифр П’ятірковий суматор має 7 входів: на перші 3 входи подається перше число, на слідуючі 3 - друге та 1 вхід відповідає за перенесення розряду. В таблиці розглянуто всі можливі набори, кількість яких дорівнює 2 7 =128. Стовпчики
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Skorik - 1 2-42 2006 1 6 4-2 1-2

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online