2. MF-2 - 30.08.2011 Kangireegel Vaba energia ja...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
30.08.2011 1 Kangireegel A B C 1 C 2 C m n l " $ " + $ x C x C C + - = 1 2 1 ( ) Sulam koosneb: komponentidest A ja B, B suhteline osa on C ; faasidest α ja β , α -faasi koostis (B suhteline osa selles faasis) on C 1 , β -faasi koostis on C 2 . Kui α -faasi suhteline osa on x , siis x C C C C n l = - - = 2 2 1 1 1 2 1 - = - - = x C C C C m l x x C C C C n m - = - - = 1 2 1 Teades faaside omadusi võib määrata sulami omadused. Vaba energia ja kangireegel. A B F C C 2 C 1 F 1 F 2 F Mehaaniline segu Tardlahuse vaba energia komponentide piiratud lahustuvuse korral A B F C’ F A F B F’ A 1 A 2 B 1 B 2 F 1 F 2 F 3 F’ - mehaaniline segu; F 1 , F 2 - piiratud lahustuvusega tardlahused; F 3 - piiramatu lahustuvusega tardlahus. Faasidiagrammid. Sulamite faasiline koostis sõltuvalt temperatuurist ja koostisest. Vastavad tasakaaluolekule. Tasakaaluolek - Gibbsi vaba energia miinimumile vastav olek. Saavutatakse aeglaselt. Kahekomponentsed sulamid.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 4

2. MF-2 - 30.08.2011 Kangireegel Vaba energia ja...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online