3. MF-3 - 14.09.2011 Mehaanilised omadused Metallide ja...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14.09.2011 1 Metallide ja sulamite omadused. Füüsikalised omadused - mehaanilised, elektrilised, optilised, soojuslikud, magnetilised omadused; Keemilised omadused - vastupanu oksüdatsioonile, korrosioonile, keskkonnamõjudele; Tehnoloogilised omadused - vormitavus: valatavus, deformeeritavus, lõiketöödeldavus; liitevõime: keevitatavus, liimitavus; Majanduslikud omadused - toorme hind, töötlemise hind, kättesaadavus; Esteetilised omadused - väljanägemine, eriviimistluse võimalused. Mehaanilised omadused. Tihedus - ruumalaühiku mass; Tugevus - materjali võime purunemata taluda koormust, ebaühtlast temperatuuri vm.; Kõvadus - võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile; Plastsus - materjali võime muuta purunemata talle rakendatud väliskoormuse mõjul oma kuju ning säilitada deformatsiooni pärast välismõju lakkamist; Elastsus - materjali võime taastada oma algne kuju pärast deformeeriva välismõju lakkamist; Sitkus - materjali omadus taluda koormamisel enne purunemist olulist deformeerimist. Haprus - materjali omadus puruneda juba väikestel deformatsioonidel. Staatiline koormamine Dünaamiline koormamine Tsükliline koormamine Tõmbekatse; Paindekatse; Väändekatse; Survekatse; Kõvaduskatse. Löökpaine; Külmahaprus; Väsimus. Tõmbekatse. 0 50 100 150 200 250 300 350 -5 0 5 10 15 20 25 Pinge, N/mm2 Suhteline pikenemine, % Vask Tõmbetugevus R m - maksimaalsele jõule vastav pinge; Tinglik voolavuspiir R p - pinge, mille juures jäävpikenemine saavutab etteantud väärtuse, näiteks R p0.2 kui jäävpikenemine on 0.2%; Voolavuspiir R eH (ülemine) ja R eL (alumine) . Tugevusnäitajad
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

3. MF-3 - 14.09.2011 Mehaanilised omadused Metallide ja...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online