{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

4. Metallurgia-1

4. Metallurgia-1 - 1 Metallurgia Pürometallurgia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Metallurgia. Pürometallurgia; Hüdrometallurgia; Elektrometallurgia. Teadus- ja tööstusharu, mis tegeleb metalsete materjalide tootmisega, protsessidega nende omaduste muutmiseks koostise ja struktuuri muutmise abil ning pooltoodete tootmise tehnoloogiatega. Rauametallurgia, mustmetallurgia - ferrous metallurgy Mitterauametallurgia, värvilismetallurgia - non-ferrous metallurgy Mõned terminid sissejuhatuseks Tehnomaterjalid - engineering materials Tootmisprotsess - manufactory process Valamine, keevitamine, termotöötlus, lõiketöötlemine... Metallurgiaprotsess - metallurgical process Kaevandamine, rikastamine, sulatamine, ..., töötlemine Loomupärased ja valmistamise tehnoloogiast sõltuvad omadused. Malmi tootmine. Malm - suure süsinikusisaldusega (üle 2.14 %) rauasulam. Sisaldab tavalisanditena Si, Mn, P, S ja võib sisaldada legeerivaid elemente. http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2001/adi/cast.iron.html Raua – süsiniku faasidiagramm http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phase_diag_iron_carbon.PNG Wikipedia Toormalm Toodetakse kõrgahjudes Valumalm Teras http://www.energysolutionscenter.org/heattreat/ MetalsAdvisor/iron_and_steel/process_descriptions/raw_metals_preparation/ironmaking/...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

4. Metallurgia-1 - 1 Metallurgia Pürometallurgia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online