{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5. Metallurgia-2

5. Metallurgia-2 - Terase tootmine Alla 2.14 C praktilises...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Terase tootmine. Alla 2.14% C, praktilises kasutuses < 1.5% C Mittelegeerterased ehk tavaterased - tavalisandid Mn, Si, P, S Legeerterased - lisaks muud elemendid Tata Steel Plant in the United Kingdom (Wikipedia). Hiina (1/3) Jaapan, Venemaa, USA Lähtematerjalis oleva C ja lisandite selektiivne oksüdeerimine ja nende viimine räbusse või gaasilisse faasi. A Bessemer converter in Sheffield, England 1856 bessemerprotsess; toomasprotsess; 1864 martäänprotsess; 1908-1970 põhimeetod; 1952-1953 hapnikkonverterprotsess; praegu põhimeetod; Elektrometallurgia. 1) Lähtematerjali sulatamine ja süsteemi metall – räbu tekkimine. 2) Keemine. 3) Desoksüdeerimine. Kasutatakse Si, Mn, Al, Ti. 4) Legeerimine. Oksüdeerimisperiood ja desoksüdeerimisperiood. Metallurgilised protsessid. 1) Lähtematerjali sulatamine ja süsteemi metall – räbu tekkimine. 2Fe + O 2 2FeO + Q 2FeO + Si 2Fe + SiO 2 + Q FeO + Mn Fe + MnO + Q 5FeO + 2P 5Fe + P 2 O 5 + Q Sulatusagregaadis kujuneb kaks erineva tihedusega segunematut faasi, metall ja räbu. Oksiidid jaotuvad neis; sidudes oksiide räbus, saab lisandeid suunata räbusse. Räbu koostise reguleerimine. P eemaldamiseks CaO küllaga räbusti, P 2 O 5 + 4CaO (CaO) 4 P 2 O 5 +Q Aeg-ajalt räbu eemaldatakse ja lisatakse CaO. 2) Keemine. Temperatuuri tõustes aktiveerub FeO + C Fe + CO – Q CO eraldub mullidena. Räbus ja selle kontaktpinnal metalliga eemaldub S:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

5. Metallurgia-2 - Terase tootmine Alla 2.14 C praktilises...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online