6. Metallurgia-3

6. Metallurgia-3 - Umbes 20 tehnikas kasutatavatest...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Mitterauametallurgia. Umbes 20% tehnikas kasutatavatest metallidest mitterauasulamid. Suurem korrosioonikindlus, hea surve- ja lõiketöödeldavus; Halvemad tugevus- ja jäikusomadused, halb keevitatavus. Pürometallurgia. Särdamine, väljasulatamine, sulatamine. Hüdrometallurgia. Vaeste maakide töötlemisel. Elektrometallurgia. Valdavalt elektrolüüs. Mitmesugused segameetodid. Vase tootmine. Vaesed maagid võrreldes rauamaakidega, 1-2% Cu. Sageli polümetalsed maagid. Enamasti vaskrähk (sisaldab CuFeS 2 ) või vaskläik (Cu 2 S). Harvemini oksiidsed (Cu 2 O, CuO) või hüdrokarbonaatsed (CuCO 3 , Cu(OH) 2 ). Oksiidsed ja hüdrokarbonaatsed maagid hüdrometallurgiliselt : CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu Vase puhtus kuni 70%. Hüdrometallurgia toodab umbes 10% vasest. Pürometallurgiliselt toodetakse umbes 90% vasest. Vase tootmine pürometallurgiliselt. 1) Flotatsioon - rikastamine. Flotatsioonireagendid viiakse vedelikumahutisse, kus nad tekitavad maagiosakestel mittemärguva kihi. Vee ja sobiva reagendi emulsiooni pihustatakse maak, aheraine märgub ja sadestub põhja, maak ümbritsetakse sissepuhutava õhu mullidega ja jääb pinnale, kust ta aeg-ajalt eemaldatakse. Cu 2 S Maak Õhk Õli, vesi Aheraine Tulemuseks maagikontsentraat, kus on 10-35% Cu ja palju S. 2) Särdamine
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

6. Metallurgia-3 - Umbes 20 tehnikas kasutatavatest...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online