7. Rauasulamid

7. Rauasulamid - Rauasulamid. Puhta raua jahtumiskver....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Rauasulamid. Suurem osa rauasüsinikusulamid: Terased - C kuni 2.14%, malmid - C üle 2.14%. Jaotus survetöödeldavuse järgi. Tavalisandid Mn, Si, P, S ja legeerivad lisandid. Juhulisandid. Tööstuses kasutatavaid rauasulameid on üle 10 000 margi. Si Mn P S Teras 1% 0.5% 0.05% 0.05% Malm 1...3% 0.1. ..0.2% Raua polümorfism ja lisandite mõju. Puhta raua jahtumiskõver. Puhta raua omadusi: Sulamistemperatuur 1539ºC; Tihedus 7860 kg/m 3 ; Normaalelastsusmoodul E = 210 GPa; Tõmbetugevus R m = 250-400 MPa; Eritakistus 20ºC juures 9.8·10 -8 ·m; Soojusjuhtivus 80 W/m·K; Joonpaisumistegur 1.2·10 -5 K -1 . Süsini k võib rauasulamites olla grafiidina; H3, a = 0.154 nm, c = 0.340 nm. Tugevus ja plastsus väikesed. 600 800 1000 1200 1400 T , °C Aeg 1539 1392 911 768 Fe α (Fe δ ) (K8) Fe γ (K12) Fe α (K8), paramagnetiline Fe α (K8), ferromagnetiline Ülesanne. Hinnata α -raua ja γ -raua tihedusi, lähtudes nende võrekonstantidest ja oletades, et on tegemist ideaalsete kristallidega. M = 55.85 g/mol α -raual võrekonstant a = 2.867 Å (7.87 g/cm3) γ -raual võrekonstant a = 3.647 Å (7.65 g/cm3) Faasid rauasulamites. Ferriit Austeniit Tsementiit Mehaanilised segud: Ledeburiit Perliit Beiniit Martensiit Grafiit Ferriit ( F ) - süsiniku sisendtardlahus α -rauas. Madalatemperatuurne ferriit ehk α -ferriit . C lahustuvus väike, 727ºC juures 0.02%, toatemperatuuril 0.01%. Sitke ja hästi deformeeritav nii kuumalt kui külmalt. Kõvadus 60-90 HB. Külmdeformeerimisel kalestub. Ferromagnetiline kuni Curie’ temperatuurini 768ºC. Kõrgtemperatuurne ferriit ehk δ -ferriit . C lahustuvus kuni 0.1%. Ei esine temperatuuridel, mida kasutatakse. Austeniit ( A ) - süsiniku sisendtardlahus γ -rauas. C lahustuvus kuni 2.14% 1147ºC juures, 0.8% 727 ºC juures. Sitke ja hästi deformeeritav nii kuumalt kui külmalt. Mittemagnetiline. Suurema kõvadusega, näiteks 1.5% C korral 150 HB. Tsementiit ( T ) ehk raudkarbiid, Fe 3 C. Rombiline, koosneb oktaeedritest, mille keskel on C. 6.67 massi% C. Laguneb kõrgetel temperatuuridel (üle 1300ºC), pole kindlat sulamistemperatuuri. Habras ja väga kõva, 820 HB.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Mehaanilised segud. Ledeburiit ( Le ). Eutektne segu C-sisaldusega 4.3%, tekib vedelfaasist 1147ºC juures. Kuni 727 ºC –ni koosneb austeniidist ja tsementiidist, allpool ferriidist ja tsementiidist. T moodustab ühtse maatriksi, mis teeb Le kõvaks ja hapraks. Perliit ( P ). F ja T eutektoidne segu, C kuni 0.8%, tekib A lagunemisel aeglasel jahutamisel alla 727 ºC . Kihiline, F valdav, ferriitne maatriks, sitke, survetöödeldav, palju kõvem kui F. Beiniit ( B ). F ja T eutektoidne segu, C kuni 0.8%, tekib A lagunemisel selle allajahutamisel 400-500 ºC . Martensiit
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 7

7. Rauasulamid - Rauasulamid. Puhta raua jahtumiskver....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online