8. Survetöötlus

8. Survetöötlus -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Metallurgiatööstuse pooltooted. Sobiva kuju ja struktuuri andmine: Valutehnoloogiad (vedelvormimine); Survetöötlemine (plastne vormimine); Lõiketöötlemine (laastude eraldamine); Survetöötlemise etapi läbib umbes 90% terasest ja 50-60% mitterauasulamitest. Survetöötlus - valtsimine, ekstrudeerimine, tõmbamine, stantsimine. Valuplokid valtsimine või ekstrudeerimine profiilmetall edasine töötlus: tõmbamine, stantsimine, sepistamine, . .. Külm- ja kuumsurvetöötlus. Külmsurvetöötlus - allpool rekristalliseerumistemperatuuri. Madala sulamistemperatuuriga metallide (Pb, Sn) külmsurvetöötlus toatemperatuuril pole võimalik. Töödeldava metalli kalestumine - voolavuspiiri ja kõvaduse kasv. Deformatsioonid on piiratud. Pärast külmsurvetöötlust võib metalle lõõmutada; Lõõmutamise ajal toimub rekristalliseerumine. Täistugevdatud (täiskõva), pooltugevdatud (poolkõva), veerandtugevdatud (veerandkõva), pehme (lõõmutatud) metall. Metalli omadused sõltuvad külmsurvetöötluse deformatsioonist ja lõõmutamise temperatuurist ning ajast. Külmsurvetöötlusega saavutatakse toodete mõõtmete palju parem täpsus kui kuumsurvetöötlusega. Tõmbamine ja lehtstantsimine viiakse enamasti läbi külmalt. Kuumsurvetöötlus. Rekristalliseerumistemperatuuri ületavatel temperatuuridel; Terastel >750-800ºC, Al-sulamitel >350-400ºC. Deformatsiooniaste ei ole piiratud. Plastsus on kõrgetel temperatuuridel suurem, Näiteks terasel 1000ºC juures vaid 10% voolavuspiirist toatemperatuuril. Deformeerimise jõud ja energiakulu on väiksemad kui
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

8. Survetöötlus -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online