9. Korrosioon

9 Korrosioon - Korrosioon Maido Merisalu Sissejuhatus Korrosioon on materjaliteaduse ks suuremaid probleeme Korrosiooni tttu hvib aastas sadu

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Korrosioon Maido Merisalu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sissejuhatus Korrosioon on materjaliteaduse üks suuremaid probleeme Korrosiooni tõttu hävib aastas sadu tuhandeid tonne materjale
Background image of page 2
Millest tuleb juttu. .. Korrosioon Korrosiooni vormid Korrosioonivastased kaitsemeetodid Korrosiooni uurimismeetodid Kokkuvõte
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Korrosioon Materjalide hävimine keskkonnamõjude toimel Reeglina aeglane protsess, mis sõltub materjalist, korrodeerivast keskkonnast, temperatuurist ja mehhaanilistest mõjudest Sageli keerulised reaktsioonimehhanismid Muudab materjali mehhaanilisi omadusi Palju uuritud
Background image of page 4
Korrosiooni vormid Üldine korrosioon ( General corrosion ) Galvaaniline korrosioon ( Galvanic corrosion ) Punktkorrosioon ( Pitting corrosion ) Usskorrosioon ( Filiform corrosion, Wormattack corrosion ) Erosioon korrosioon ( Erosion corrosion ) Vesiniku kahjustus ( Hydrogen damage ) Lõhekorrosioon ( Crevice corrosion ) Kontsentratsiooni raku korrosioon ( Concentration cell corrosion ) Intergranulaarne korrosioon ( Intergranular corrosion ) Pinge all mõranemise korrosioon ( Stress corrosion cracking ) Väsimuse korrosioon ( Fatigue corrosion ) Kulumiskorrosioon ( Fretting corrosion ) Korrosioon betoonis ( Corrosion in concrete ) Mikroobne korrosioon ( Microbal corrosion ) Dealloying
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Üldine korrosioon Ühtlane materjali hävimine korrodeeriva keskkonna toimel. Poleeritud pinnad muutuvad tuhmiks ja hiljem karedaks. Korrosiooni edasi kulgemisel kogunevad saadused (rooste) metalli pinnale. Materjali välimuse muutus tõmbab tähelepanu ja reeglina hooldatakse pinda enne kui korrosioon hakkab mõjutama materjali mehaanilisi omadusi.
Background image of page 6
Üldine korrosioon Üldine korrosioon kulgeb ühtlaselt üle kogu pinna.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Galvaaniline korrosioon Esineb kahe erineva aktiivsusega metalli kokkupuutel. Aktiivsem metall on anoodne ja korrodeerub, passiivsem metall on katoodne ja ei korrodeeru. Korrosiooni produktid kogunevad kahe metalli piirpinnale.
Background image of page 8
Elementide ja sulamite elektrokeemilised aktiivsused (mere vees) Platinum Gold Graphite Silver 18-8-3 Stainless steel, type 316 (passive) 18-8 Stainless steel, type 304 (passive) Titanium 13 percent chromium stainless steel, type 410 (passive) 7NI-33Cu alloy 75NI-16Cr-7Fe alloy (passive) Nickel (passive) Silver solder M-Bronze G-Bronze 70-30 cupro-nickel Silicon bronze Copper Red brass Aluminum bronze Admiralty brass Yellow brass 76NI-16Cr-7Fe alloy (active) Nickel (active) Naval brass Manganese bronze Muntz metal Tin Lead 18-8-3 Stainless steel, type 316 (active) 18-8 Stainless steel, type 304 (active) 13 percent chromium stainless steel, type 410 (active) Cast iron Mild steel Aluminum 2024 Cadmium Alclad Aluminum 6053 Galvanized steel Zinc Magnesium alloys Magnesium
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Galvaaniline korrosioon Terasest polt alumiiniumi sulamis. Katseobjekt on olnud õhu keskkonnas 6 kuud.
Background image of page 10
Punktkorrosioon Esineb materjalides, mis muidu on üsna korrosioonikindlad. Näiteks
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 36

9 Korrosioon - Korrosioon Maido Merisalu Sissejuhatus Korrosioon on materjaliteaduse ks suuremaid probleeme Korrosiooni tttu hvib aastas sadu

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online