{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10. Korrosiooni praktikumi juhend

10. Korrosiooni praktikumi juhend - Korrosiooni praktikumi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Korrosiooni praktikumi juhend Maido Merisalu 22.09.11 Sissejuhatus Korrosioon on materjalide hävimine keskkonnamõjude toimel. Protsess ise on üsna pikaajaline kuid on olemas erinevaid metoodikaid selle kiirendamiseks uurimise eesmärgil. Üheks laialt kasutatud meetodiks on tsükliline voltamperomeetria, mis on elektrokeemiline uurimismeetod. Katse viiakse läbi soola vesilahuses elektrivoolu abil. Katse jaoks konstrueeritakse elektrokeemiline mõõterakk (Joonis 1), mis on ühendatud potentsiostaadiga. Juh tprogrammi abil käivitatakse tsüklilise voltamperomeetria katse, mille käigus rakendatakse uuritavale objektile potentsiaal ja muudetakse seda aja jooksul. Potentsiaali muutmise käigus mõõdetakse kaasnevat voolutugevuse muutust. Sellise katse käigus saadak se uuritava objekti kohta kasulikku informatsiooni nagu korrosiooni potentsiaal, korrosiooni vool, punktkorrosiooni potentsiaal, repassivatsiooni potentsiaal ja on võimalik hinnata korrosiooni kulgu (Joonis 2).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}