{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L1 - Keemia alused Programm saadav www-s...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Keemia alused • Programm saadav www-s: http://tera.chem.ut.ee/~peeter/Loeng/Gen_Chem.html • Põhiõpikuks Peter Atkinsi ja Loreta Jonesi “Chemical Principles”. • Hulgaliselt kasulikku materjali (graafikud, animatsioonid, kontrollküsimused, lingid) saadaval aadressil: http://www.whfreeman.com/chemicalprinciples/ Keemia • Keemia on teadus ainetest ja nende muundumisprotsessidest, mille käigus ühed ained muunduvad teisteks keemiliste sidemete ümberjaotumise ning elektronkatete ümberformeerumise tõttu. • Keemia makroskoopiline ja mikroskoopiline tase. Keemia makroskoopiline ja mikroskoopiline tase • Mikroskoopiline tase: aatomite vaheliste sidemete muutumine jms. 2Mg (t) + O 2(g) 2MgO (t) • Makroskoopiline tase: toimuvad silmaga nähtavad või siis mõnel muul viisil jälgitavad muutused.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Keemia makroskoopiline ja mikroskoopiline tase • Keemik reeglina mõtleb mikroskoopilisel tasemel, s.t kuidas sidemed tekivad, katkevad jne. • Eksperimenti tehakse reeglina makroskoopilisel tasemel. • Mõlemal
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

L1 - Keemia alused Programm saadav www-s...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online