L15 - Perioodilised seosed Vesinik Leelismetallid...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Perioodilised seosed. Vesinik. Leelismetallid Perioodilised seosed ainete omadustes Hüdriidid ja oksiidid Vesinik –E l e m e n t Saamine Lihtaine Ühendid Leelismetallid (liitium, naatrium, kaalium) Saamine Lihtained Keemilised omadused Ainete omadused • Vaatleme liht- ja liitainete omadusi lähtudes nende paiknemisest perioodilisustabelis. • Põhirõhk on seostel omaduste ja aatomi ehituse vahel. • Vaatleme ka mõningaid elementidele iseloomulikke detaile ning nende saamist ja kasutamist. Perioodilisussüsteem
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Perioodilisussüsteem • Igal rühmal on oma iseloomulik valentskihi elektronide jaotus, mis määrab paljuski elemendi omadused. – Iga rühma esimene element erineb järgnevatest rohkem kui need omavahel. – Diagonaalsed seosed. Perioodilised seosed aatomite omadustes • Aatomiraadiused vähenevad perioodis vasakult paremale ja rühmas kasvavad ülalt alla. • Esimesed ionisatsioonienergiad I 1 kasvavad perioodis vasakult paremale ja rühmas vähenevad ülalt alla. • Elektronafiinsused E a on suurimad tabeli paremas ülanurgas (fluor, hapnik). Perioodilised seosed aatomite omadustes • Aatomite elektronegatiivsused kasvavad perioodis vasakult paremale ja rühmas vähenevad ülalt alla. • Aatomite polariseeritavused vähenevad perioodis vasakult paremale ja rühmas kasvavad ülalt alla. – Anioonid on polariseeritavamad kui vastavad aatomid tänu oma suuremale raadiusele. – Polariseerivad omadused on intensiivsemad väikese raadiusega ioonidel.
Background image of page 2
3 Perioodilised seosed • Aatomi oksüdatsiooniaste on reeglina tuletatav tema asukohast perioodilisustabelis. – Elemendid 3. ja järgnevates perioodides saavad moodustada sidemeid ka oma vakantsete d -orbitaalide arvelt, samuti mahub nende ümber lihtsalt rohkem aatomeid. – Perioodilisustabeli alaosas paiknevatel elementidel võib ilmneda inertpaari efekt. • Reeglina ainult 2. perioodi elemendid moodustavad kordseid sidemeid iseenda või teiste elementidega. Perioodilised seosed • Elemendid moodustavad oma aatomite vahel sidemeid (v.a väärisgaasid). – Madala ionisatsioonienergiaga ained moodustavad metallilisi sidemeid, kõrge I -ga elemendid aga kovalentseid molekulaarseid ühendeid.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Spring '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 11

L15 - Perioodilised seosed Vesinik Leelismetallid...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online