L15 - Perioodilised seosed Vesinik Leelismetallid...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Perioodilised seosed. Vesinik. Leelismetallid Perioodilised seosed ainete omadustes Hüdriidid ja oksiidid Vesinik Element Saamine Lihtaine Ühendid Leelismetallid (liitium, naatrium, kaalium) Saamine Lihtained Keemilised omadused Ainete omadused Vaatleme liht- ja liitainete omadusi lähtudes nende paiknemisest perioodilisustabelis. • Põhirõhk on seostel omaduste ja aatomi ehituse vahel. • Vaatleme ka mõningaid elementidele iseloomulikke detaile ning nende saamist ja kasutamist. Perioodilisussüsteem
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon